Red -Červeně-příznivý den pro Lásku
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v Lásce

· Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro Lásku

 

· Red-red-positive day for LOVE
Blue-Blue-sized effort for success in  LOVE
Black-Black-Day without positive aspects for  LOVE

 

· Rouge-rouge-journée positive pour l´Amour
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite  l´Ámour
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour l´Amour

 

· Rot-rot-positiver Tag für  Liebe
Blau-Blau große Anstrengung für  Liebe
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Liebe

Prognosis for  Success in Love

Next Void of Course periodes-

in the GMT Time Zone

Start                                                      Finish

Ducunt volentem fata, nolentem  trahunt ( Seneca)

 Osud vede toho kdo chce  a vleče toho, kdo nechce.

 

Fate leads him who he wants and drags him who does not want to

Das Schicksal führt ihn, wer er will, und zieht ihn, der nicht will, um

Судьба приводит его, кто он хочет и тащит того, кто не хочет

O destino leva-o que quer e arrasta-o que não quer.

El destino lo lleva que quiere y lo arrastra, que no quiere.

Central y América del Sur-Español

 

Aspectos seleccionados y principales s

Horóscopo para el mes de julio de 2021
Desde el jueves 1.7. a 5.7. se crea una cruz semicósmica en la eclíptica entre Marte en el signo de Leo, Saturno en el signo de Acuario y Urano en el signo de Tauro, lo que es una señal negativa.
 4.7. Luna se suma, y ​​en resumen, son señales de que el resultado pueden ser eventos extremos en la naturaleza y en la sociedad, pueden ser devastados por elementos de la sociedad, pero por supuesto también en la naturaleza. No se puede descartar una mayor frecuencia de accidentes en el transporte (incluso en masa) o en la industria, las redes informáticas y de distribución pueden colapsar. Viajar puede resultar más complicado.
Martes 6.7. hasta el jueves 8 de julio Las constelaciones están señaladas principalmente por Venus, el cuadrante de oposición Saturno y Urano, y Mercurio, el cuadrante de Neptuno, y relaciones desfavorables no solo en la naturaleza sino también en las relaciones interpersonales.
Sábado 10.7. hasta el martes 20.7. las constelaciones son armoniosas, la situación astrológica mejorará y la paz debe prevalecer en la naturaleza y en la sociedad. La gente debe comunicarse de manera amistosa, todo debe salir bien.
Pero ya el lunes 19. 7. y el martes 20.7. Marte en el signo de Leo creará oposición a Urano, puede haber problemas en la red y en la red informática.
El miércoles 21.7. hasta el viernes30.7. Predominan las constelaciones armoniosas, que señalan un momento propicio para la recreación, pero también para negociaciones importantes o para la firma de contratos comerciales.
El sábado 31.7. comienza un período que es muy desafiante desde el punto de vista de la astrología tradicional. Sol conjunción Mercurio y cuadratura Urano y oposición Saturno. Las señales advierten que habrá problemas importantes y generalizados con la tecnología, y que también es posible que vuelvan a producirse cortes en las redes informáticas y de distribución.

 Србија

Хороскоп за месец јул 2021
Од четвртка 1.7. до 5.7. на еклиптици између Марса у знаку Лава, Сатурна у знаку Водолије и Урана у знаку Бика настаје полукозмички крст. Ово је негативан сигнал.
 4.7. Луна се придружује, и резимирајући, ово су сигнали да резултат могу бити екстремни догађаји у природи и у друштву, могу их опустошити елементи у друштву, али наравно и у природи. Не може се искључити повећана учесталост незгода у транспорту (чак и у маси) или у индустрији, рачунарске и дистрибутивне мреже могу се урушити. Путовање може бити сложеније.
Уторак 6.7. до сазвежђа до четвртка, 8. јула, сазвежђа углавном сигнализирају Венера, опозициони Сатурн и Уран-квадрат, и Меркур, Нептун-квадрат, и неповољни односи не само у природи већ и у међуљудским односима.
Субота 10.7. до уторка 20.7. сазвежђа су хармонична, астролошка ситуација ће се побољшати и мир треба да превлада у природи и у друштву. Људи треба да комуницирају на пријатељски начин, све би требало да буде успешно.
Али већ у понедељак 19. 7. и у уторак 20.7. Марс у знаку Лава створиће опозицију Урану, можда ће бити проблема у мрежи и рачунарској мрежи.
У среду 21.7. до петка30.7. превладавају складна сазвежђа која сигнализирају време погодно за рекреацију, али и за важне преговоре или за потписивање пословних уговора.
У суботу 31.7. започиње период који је са становишта традиционалне астрологије веома изазован. Коњукција Сунца Меркур и квадратни Уран и опозиција Сатурн. Сигнали упозоравају да ће бити значајних и раширених проблема са технологијом, а такође су поново могући прекиди рада рачунара и дистрибутивних мрежа.

Copyright © 2002-2021, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Hungary

 

Horoszkóp 2021. július hónapra
Csütörtöktől 1.7. 5,7-ig. egy fél kozmikus kereszt jön létre az ekliptikán az Oroszlán, a Szaturnusz a Vízöntő és az Urán a Bika jegyében. Ez negatív jel.
 4.7. Luna csatlakozik, és összefoglalva, ezek arra utalnak, hogy az eredmény szélsőséges esemény lehet a természetben és a társadalomban, ronthatják őket a társadalom elemei, de természetesen a természet is. Nem zárható ki a közlekedésben (akár tömegben) vagy az iparban bekövetkezett balesetek gyakoribb előfordulása, összeomolhatnak a számítógépes és az elosztó hálózatok. Az utazás bonyolultabb lehet.
Kedd 6.7. július 8-ig, csütörtökig A csillagképeket főként a Vénusz, az ellenzéki Szaturnusz és az Urán kvadrát, a Merkúr, a Neptunusz kvadrát és a kedvezőtlen viszonyok jelzik nemcsak a természetben, hanem az interperszonális kapcsolatokban is.
Szombat 10.7. keddig 20.7. a csillagképek harmonikusak, az asztrológiai helyzet javulni fog, és a békének uralkodnia kell a természetben és a társadalomban. Az embereknek barátságosan kell kommunikálniuk, minden sikeresnek kell lennie.
De már hétfőn, 19. 7. hétfőn és kedden, 20.7. Az Oroszlán jegyében álló Mars ellenzéket fog teremteni az Uránussal, problémák lehetnek a hálózatban és a számítógépes hálózatban.
Szerdán 21.7. péntekig30.7. harmonikus konstellációk uralkodnak, amelyek jelzik a kikapcsolódásra alkalmas időt, de fontos tárgyalásokra vagy üzleti szerződések aláírására is.
Szombaton 31.7. egy olyan időszak kezdődik, amely a hagyományos asztrológia szempontjából nagyon kihívást jelent. A Nap összekapcsolja a Merkúrot, és kvadrálja az Uránt és az ellenzéki Szaturnuszt. A jelek arra figyelmeztetnek, hogy jelentős és elterjedt problémák merülnek fel a technológiával kapcsolatban, emellett ismét lehetséges a számítógépes és az elosztó hálózatok leállása.


http://www.cibela.cz/images/ostatni/bannery_loga/banner.jpghoroskopTextové pole: Jak vzniká polární záře
What causes the Aurora

po Mo

út Thu

st Wen

čt Thru

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1