ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

 

   Červenec 2017, July

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Úterý 18.7. Slunce v Cancer a Luna  v Býku. Hlavní signál je kvadratura  Marta a Uranu (03:37, GMT+2). Dopoledne pozor na úrazy. Večer je pěkný trigon Venuše a Saturnu (22:10, GMT+2)což signalizuje pěkný večer.

Středa 19.7.  Dopoledne přejde Luna do Blíženců (09:32, GMT+2). Hlavní signál je večerní a slibný trigon Merkuru a Saturnu (21:17, GMT+2). Podmínky pro zajímavý a úspěšný den.

Čtvrtek 20.7.  Mars přejde odpoledne do Lva (14:21, GMT+2). Pěkně rušný den, kdy se máte možnost prosadit i tam kde to dosud nešlo.

Pátek 21.7.  Luna přejde do Raka (10:11, GMT+2). Hlavní signál je kvadratura Slunce a Uranu (02:26, GMT+2). Pozor na přehnaná hodnocení nadřízených, která nemusí být vůbec prospěšná pro vás. Elektronika dne bude zase zlobit.

Sobota 22.7.  Slunce přejde do Lva (17:16, GMT+2). To je zásadní signál. Začnou další letní zábavy, které potěší.

Neděle 23.7.  Luna přejde do Lva (10:36, GMT+2). Dnes je novoluní a od rána je den bez aspektů poslední je kvadratura Luny a Uranu (08:06, GMT+2), potom je Luna v jalovém běhu. Den příznivý pro podnikavé lidi a pro cestovatele.

 

Předpověď Forecast Weekly

Tuesday 18.7. Sun in Cancer and Luna in Taurus. The main signal is the quadrature of Marta and Uranus (03:37, GMT + 2). In the morning, beware of accidents. The evening is a nice triangle of Venus and Saturn (22:10, GMT + 2) which signals a nice evening.
Wednesday 19.7. In the morning Luna goes to Gemini (09:32, GMT + 2). The main signal is the evening and promising trigon of Mercury and Saturn (21:17, GMT + 2). Conditions for an interesting and successful day.
Thursday 20.7. Mars goes to Lion in the afternoon (14:21, GMT + 2). A pretty busy day when you have the chance to get to where it has not been.
Friday 21.7. Luna goes to Rak (10:11, GMT + 2). The main signal is the quadrature of the Sun and Uranus (02:26, ​​GMT + 2). Beware of exaggerated ratings of superiors that may not be beneficial to you at all. The electronics of the day will be angry again.
Saturday 22.7. Sun goes to Lion (17:16, GMT + 2). This is a vital signal. Start another summer fun that will please.
Sunday 23.7. Luna goes to Lion (10:36, GMT + 2). Today is a new moon and since morning it is a day without any aspects of the last quadrature of Luna and Uranus (08:06, GMT + 2), then the Luna is in a junky run. A day favorable for enterprising people and travelers.

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Copyright © 2002-2017 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example   July 2017

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News

Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Dienstag, 18.7 Sonne in Krebs und Mond im Stier. Das Hauptsignal ist und Quadratur Marta Uranus (3.37, GMT + 2). Morgen Aufmerksamkeit auf Verletzungen. Der Abend ist ein schönes Trigon Venus und Saturn (22.10 GMT + 2), einen schönen Abend anzeigt.
Mittwoch 19.07 Morgen Luna tritt in Gemini (9.32, GMT + 2). Das Hauptsignal ist ein vielversprechender Abend Trigon Merkur und Saturn (21.17 GMT + 2). Bedingungen für einen interessanten und erfolgreichen Tag.
Donnerstag, 20.7 Mars geht in Leo Nachmittag (14.21 Uhr GMT + 2). Ziemlich anstrengender Tag, wenn Sie schieben und wo es vorher nicht.
Freitag, 21.07 Luna betritt Krebs (10.11 GMT + 2). Das Hauptsignal ist und Quadratur-Sun Uranus (2.26, GMT + 2). Hüten Sie sich vor übertriebenen Bewertung von Vorgesetzten, die überhaupt nicht von Vorteil für Sie sein kann. Electronics Tag wird wütend machen.
Samstag 22.07 Die Sonne geht in Leo (17.16 GMT + 2). Dies ist ein Grundsignal. Wird im nächsten Sommer Spaß beginnen, bitte.
Sonntag 23.07 Luna tritt Leo (10.36, GMT + 2). Heute ist der Neumond, und am Morgen den Tag mit Aspekten der endgültigen Quadratur des Mond und Uranus (08.06 GMT + 2), dann Luna reaktiven Lauf. Tag vorteilhaft für Menschen und für Reisende unternehmungs.

Forecast from 17.7.2017

TESIS

po Mo

út Tu

st Wen

čt Thu

pá Fr

so Sat

ne Sun

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31