ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

 

   Březen 2017, March

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Pondělí 20.3.  Slunce přejde do Berana (11:30, GMT+1). Luna přejde do Kozoroha (16:32, GMT+1). V noci je trigon Luny a Uranu (02:34, GMT+1). V poledne je konjunkce Luny a Saturnu (11:39, GMT+1). Potom je Luna v jalovém běhu. Ohnivá znamení mají svůj den. Začíná nový astrologický rok. Příjemný den.

Úterý 21.3. Ráno je kvadratura Luny a Venuše (07:34, GMT+1). Dopoledne je trigon Luny a Marta (08:44, GMT+1). Před půlnocí je kvadratura Luny a Merkuru (23:21, GMT+1). Přes den dobrý, večer pozor na hádky.

Středa 22.3.  Ráno je konjunkce Luny a  Pluta (06:33, GMT+1). Dopoledne je kvadratura Luny a Jupiteru (08:46, GMT+1). Odpoledne je kvadratura Luny a Uranu (14:21, GMT+1). Potom je Luna v jalovém běhu. Dopoledne a poledne je v pohodě, odpoledne  pozor na přehnané reakce  okolí.

Čtvrtek 23.3.  Luna přejde do Vodnáře (03:29, GMT+1). Odpoledne je sextil Luny a Venuše (15:07, GMT+1). Před půlnocí je kvadratura Luny a Marta (22:21, GMT+1). Přes den dobrý, večer jděte raději dříve spát.

Pátek 24.3. V noci je kvadratura Merkuru a Uranu (01:44, GMT+1). Po poledni je opozice Merkuru a Jupiteru (13:46, GMT+1). Dnes se řiďte selským rozumem a spíše poslouchejte než mluvte. Potom OK.

Sobota 25.3. Luna přejde do Ryb (11:08, GMT+1). Ráno je sextil Luny Saturnu (06:57:57, GMT+1). Potom je Luna v jalovém  běhu.  Před polednem je konjunkce Slunce a Venuše (11:18, GMT+1). Je to základní dnešní signál. Pohodový den.

Neděle 26.3.  Ráno je sextil Luny a Marta (08:44, GMT+1). Odpoledne je sextil  Merkuru a Uranu (17:07, GMT+1).  Je to základní signál. Dnes bude řada překvapení.  Výborné nápady.

 

Předpověď Forecast Weekly

Monday, 03/20 The Sun enters Aries (11:30 GMT + 1). Moon enters Capricorn (16:32, GMT + 1). At night, the Moon and trine Uranus (2:34, GMT + 1). At noon, the conjunction of the Moon and Saturn (11:39, GMT + 1). Then Luna is in a futile run. The fiery signs have their day. Starting a new astrological year. Nice day.
Tuesday, 03/21 The morning is squaring the Moon and Venus (7:34, GMT + 1). Morning is trine the Moon and Mars (8:44, GMT + 1). Before midnight is squaring the Moon and Mercury (23:21, GMT + 1). During the day, good evening to watch fights.
Wednesday, 3/22 Morning is the conjunction of the Moon and Pluto (6:33, GMT + 1). Morning is squaring the Moon and Jupiter (8:46, GMT + 1). Afternoon, squaring the Moon and Uranus (14:21, GMT + 1). Then Luna is in a futile run. Morning, noon and cool afternoon careful to overreact surroundings.
Thursday, 03/23 Moon enters Aquarius (3:29, GMT + 1). The afternoon is sextile the Moon and Venus (15:07, GMT + 1). Before midnight is squaring the Moon and Mars (22:21, GMT + 1). During the day, good night, go to sleep sooner.
Friday, 3/24 At night, squaring Mercury and Uranus (1:44, GMT + 1). After noon opposition Mercury and Jupiter (13:46, GMT + 1). Today follow common sense and listen rather than speak. OK then.
Saturday, 3/25 Moon enters Pisces (11:08, GMT + 1). The morning is the Moon sextile Saturn (6:57:57, GMT + 1). Then Luna is in a futile run. Before noon the conjunction of the Sun and Venus (11:18, GMT + 1). It is the basic current signal. Cool day.
Sunday, 3/26 The morning is sextile the Moon and Mars (8:44, GMT + 1). The afternoon is sextile Mercury and Uranus (17:07, GMT + 1). It is a fundamental signal. Today there will be many surprises. Excellent idea.

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Example   12.9.2017

According TESIS

Copyright © 2002-2017 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example  February 2017

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News

Forecast from 20.3.2017

TESIS

Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Montag, 20.03 Die Sonne geht in Widder (11.30 GMT + 1). Mond betritt Steinbock (16.32 GMT + 1). In der Nacht, der Mond und Uranus Trigon (02.34 GMT + 1). Am Mittag wird die Verbindung von Mond und Saturn (11.39 GMT + 1). Dann ist Luna in einem vergeblichen Lauf. Die feurigen Zeichen haben ihren Tag. Starten eines neuen astrologischen Jahres. Guten Tag.
Dienstag, 21.3 Der Morgen ist die Quadratur des Mond und Venus (07.34 GMT + 1). Morgen ist Trigon Mond und Mars (08.44 GMT + 1). Vor Mitternacht ist die Quadratur des Mond und Merkur (23.21 GMT + 1). Im Laufe des Tages zu guten Abend Kämpfe beobachten.
Mittwoch 22.3 Morgen ist die Verbindung von Mond und Pluto (06.33 GMT + 1). Morgen ist die Quadratur des Mond und Jupiter (08.46 GMT + 1). Nachmittag, quadriert der Mond und Uranus (14.21 GMT + 1). Dann ist Luna in einem vergeblichen Lauf. Morgens, mittags und kühlen Nachmittag vorsichtig Umgebung überreagieren.
Donnerstag, 23.03 Mond betritt Wassermann (03.29 GMT + 1). Der Nachmittag ist Sextil Mond und Venus (15.07 GMT + 1). Vor Mitternacht ist die Quadratur des Mond und Mars (22.21 GMT + 1). Im Laufe des Tages gehen gute Nacht, früher schlafen.
Freitag, 24.3 In der Nacht, quadriert Merkur und Uranus (01.44 GMT + 1). Nach dem Mittag Opposition Merkur und Jupiter (13.46 GMT + 1). Heute folgen gesunden Menschenverstand und hören, anstatt zu sprechen. OK dann.
Samstag, 25.03 Mond betritt Fische (11.08 GMT + 1). Der Morgen ist der Mond Sextil Saturn (06.57.57, GMT + 1). Dann ist Luna in einem vergeblichen Lauf. Bereits am Vormittag die Verbindung von Sonne und Venus (11.18 GMT + 1). Es ist die Grundstromsignal. Kühle Tag.
Sonntag 26.03 Der Morgen ist Sextil Mond und Mars (08.44 GMT + 1). Der Nachmittag steht im Sextil Merkur und Uranus (17.07 GMT + 1). Es ist ein Grundsignal. Heute gibt es viele Überraschungen geben. Ausgezeichnete Idee.

po Mo

út Tue

st We

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2