ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

  

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example       September 2021

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español      etc.

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

 

Textové pole:

 Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Wettervorhersage für September 2021
Ausgewählte Aspekte und Hauptsignale des Mondes
Ausgewählte Aspekte mit minimalem Orbis.
1. bis 3. September, die Signale sind eher warnend, insbesondere vor Betrug und Drogenkonsumenten
Opposition von Martha in Jungfrau zu Neptun in Fische.
4. September bis 9. September sind harmonische Aspekte zu erkennen, die eine angenehme Zeit und neue persönliche und geschäftliche Beziehungen signalisieren. Insbesondere das Sternbild Mars-Trigon Saturn und Venus-Trigon Jupiter. Vor allem auch das Trigon von Sonne und Pluto.
Wenn Sie etwas verändern oder etwas anfangen möchten, sind die Aufstellungen wirklich harmonisch.
Vom 13. September bis 14. September wird die Sonne der Jungfrau zugeführt und steht im Gegensatz zu Neptun in den Fischen. Achten Sie auch hier auf nette Gespräche und Versprechen im Geschäfts- und Investitionsbereich.
Vom 16. September bis 17. September die Quadratur von Venus im Zeichen Skorpion und Saturn im Zeichen Wassermann. Abkühlung und Enttäuschung können in Beziehungen auftreten.
Vom 19. bis 23. September steht Merkur im Zeichen Waage im Trigon mit Jupiter im Zeichen Wassermann. Eine sehr geeignete Zeit für Verhandlungen, Festigung von Freundschaften, Liebe usw.
Am 22. September findet die Herbst-Tagundnachtgleiche statt, auch die Sonne tritt in das Zeichen der Waage ein.
Vom 27. bis 30. September werden günstige Konstellationen auftreten, nämlich Venus in einem Trigon mit Neptun und die Sonne in einem Trigon mit Saturn. Zeit vor allem und vor allem Wünsche an die Kultur und entspannte Atmosphäre.

Forecast from 1.9.2021 according Tesis

TESIS

eruption on the Sun

erupce na Slunci

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď  - Forecast  :

Předpověď na měsíc  září 2021

Vybrané aspekty a hlavní signály  měsíce

Vybrané aspekty s minimálním orbisem.

1.září až 3.září jsou signály spíše varovné, zejména před podvodným jednáním a před jedinci, kteří požívají omamné látky

Opozice Marta v Panně  na Neptuna v Rybách.

4.září až  9.září lze vysledovat harmonické aspekty, které signalizují příjemné období a nové vztahy osobní i obchodní. Zejména konstelace Mars trigon Saturn a Venuše trigon Jupiter. Zvláště také trigon Slunce a Pluta.

Pokud chcete udělat změnu nebo něco zahájit  konstelace jsou opravdu harmonické.

13.září až 14.září se dostává Slunce do Panny a je v opozici na Neptuna v Rybách. Opět pozor na sladké řeči a sliby při podnikání a investování.

16. září až 17.záříje kvadratura Venuše ve znamení Štíra a Saturnem ve znamením Vodnáře. Ve vztazích může nastat ochlazení a zklamání.

19.září až 23.září je Merkur ve znamení Vah v trigonu s Jupiterem ve znamení Vodnáře. Velmi vhodné období pro jednání, posilování přátelství, lásky atp.

22.září  nastává podzimní rovnodennost, Slunce také vstupuje do znamení Vah.

27.září až 30.září nastanou příznivé konstelace  a to Venuše v trigonu s Neptunem a Slunce v trigonu se Saturnem. Doba  zejména a hlavně popřeje kultuře a pohodové atmosféře.

 

Weather forecast for September 2021
Selected aspects and main signals of the moon
Selected aspects with minimal orbis.
September 1 to September 3, the signals are rather warning, especially against fraud and individuals who use drugs
Opposition of Marta in Virgo on Neptune in Pisces.
September 4 to September 9, harmonic aspects can be traced, signaling a pleasant period and new personal and business relationships. In particular, the constellation of Mars trigon Saturn and Venus trigon Jupiter. Especially also the trigon of the Sun and Pluto.
If you want to make a change or start something the constellations are really harmonious.
September 13 to September 14, the Sun is supplied to the Virgin and is in opposition to Neptune in Pisces. Again, watch out for sweet talk and promises in business and investing.
From September 16 to September 17, the quadrature of Venus in the sign of Scorpio and Saturn in the sign of Aquarius. Cooling and disappointment can occur in relationships.
September 19 to September 23, Mercury is in the sign of Libra in the trigon with Jupiter in the sign of Aquarius. A very suitable time for negotiations, strengthening friendships, love, etc.
On September 22, the autumn equinox occurs, the Sun also enters the sign of Libra.
From September 27 to September 30, favorable constellations will occur, namely Venus in a trigon with Neptune and the Sun in a trigon with Saturn. Time in particular and above all wishes to the culture and relaxed atmosphere.

Copyright © 2002-2021, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

po Mo

út Tue

stWen

čt Thr

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30