ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

 

    August, Září September

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď Forecast Weekly

Pondělí 18.9. Ráno přejde Luna do znamení Panny (06:53, GMT+2). Hlavní signál jde od trigonu Venuše a Uranu (06:28, GMT+2).  Dnes bude celá řada překvapení vesměs velmi příjemných a zásadních.

Úterý 19.9.  Brzy ráno je opozice Luny a Neptunu (04:48, GMT+2). V poledne je trigon Luny a Pluta (12:35, GMT+2). Večer je jasná kvadratura Luny a Saturnu (21:11, GMT+2). Průběh dne nebude jako obvykle tak rychlý spíše pomalý a nálada bude spíše pro  retro akce.

Středa 20.9.V noci přejde Venuše do Panny (03:16, GMT+2). V poledne přejde Luna do znamení Vah  (12:07, GMT+2).  E také novoluní. Hlavním signálem je opozice mezi Merkurem a Neptunem  (05:51, GMT+2), pro to dne pozor při jednání a zejména při uzavírání dlouhodobých smluv.

Čtvrtek 21.9. Dnes je to bez aspektů, jediným aspektem je kvadratura Luny a Pluta (19:01, GMT+2). Dnes proběhne v poklidu, přeorganizujte si pracovní stůl.

Pátek 22.9.  Dnes je mnoho aspektů. Hlavním signálem je vstup Slunce do znamení Vah (22:03, GMT+2). Luna přejde večer do znamení Štíra (19:41, GMT+2). Nastává astronomický podzim. Večer je trigon Merkuru  a Pluta (20:01, GMT+2). Podpoří to  positivně rozhodovací proces.

Sobota 23.9.  Slunce je  ve znamení Váhy a Luna ve znamení Štíra. Večer je čistý kosmický trigon Luny a Neptunu (19:23, GMT+2). Příjemný den.

Neděle 24.9. Ráno je sextil Luny a Merkuru (09:34, GMT+2). Potom je Luna v jalovém běhu. Večer je opozice Marta a Neptunu (21:51, GMT+2). Vše se bude jevit jinak než by mělo a bude řada lidí bude  zmatena. Alkohol nepomůže, ale právě naopak nejistoty prohloubí.

Forecast weekly

Monday 18.9. In the morning Luna will go to the sign of the Virgin (06:53, GMT + 2). The main signal goes from the triangle of Venus and Uranus (06:28, GMT + 2). Today, a whole host of surprises will be very pleasant and essential.
Tuesday 19.9. Early in the morning, the opposition of Luna and Neptune (04:48, GMT + 2). At noon is the trunk of Luny and Pluto (12:35, GMT + 2). The evening is a clear quadrature of Luna and Saturn (21:11, GMT + 2). As usual, the course of the day will not be as fast as slow, and the mood will be more for retro action.
Wednesday 20.9. At night Venus goes to Virgin (03:16, GMT + 2). At noon, Luna moves to Vah (12:07, GMT + 2). It's also new. The main signal is the opposition between Mercury and Neptune (05:51, GMT + 2), for daylighting during negotiations and especially when concluding long-term contracts.
Thursday 21.9. Today it is without any aspect, the only aspect is the Luny and Pluto quadrature (19:01, GMT + 2). Today he will be in peace, rearrange your work desk.
Friday 22.9. Today there are many aspects. The main signal is the sun's entrance to the sign of the Vah (22:03, GMT + 2). Luna goes to Scorpio in the evening (19:41, GMT + 2). Astronomical autumn is coming. The evening is a trigon of Mercury and Pluto (20:01, GMT + 2). It will support a positive decision-making process.
Saturday 23.9. The sun is in the sign of the Libra and the Moon in the sign of Scorpio. The evening is the pure cosmic trigon of Luna and Neptune (19:23, GMT + 2). Nice day.
Sunday 24.9. Morning is sextil Luna and Mercury (09:34, GMT + 2). Then the Luna is in a junky run. The evening is the opposition Marta and Neptune (21:51, GMT + 2). Everything will look different than it should and many people will be confused. Alcohol does not help, but the uncertainty is deepening.

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Copyright © 2002-2017 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example   September 2017

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News

Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Montag 18.9. Am Morgen wird Luna auf das Zeichen der Jungfrau gehen (06:53, GMT + 2). Das Hauptsignal geht aus dem Dreieck der Venus und Uranus (06:28, GMT + 2). Heute wird eine ganze Reihe von Überraschungen sehr angenehm und wichtig sein.
Dienstag 19.9. Am frühen Morgen, die Opposition von Luna und Neptun (04:48, GMT + 2). Mittags ist der Koffer von Luny und Pluto (12:35, GMT + 2). Der Abend ist eine klare Quadratur von Luna und Saturn (21:11, GMT + 2). Wie üblich, wird der Lauf des Tages nicht so schnell wie langsam sein, und die Stimmung wird mehr für Retro-Action sein.
Mittwoch 20.9 Nachts geht Venus nach Jungfrau (03:16, GMT + 2). Mittags zieht Luna nach Vah (12:07, GMT + 2). Es ist auch neu Das Hauptsignal ist die Opposition zwischen Merkur und Neptun (05:51, GMT + 2), für Tageslicht während der Verhandlungen und vor allem beim Abschluss langfristiger Verträge.
Donnerstag 21.9. Heute ist es ohne jeden Aspekt, der einzige Aspekt ist die Luny und Pluto Quadratur (19:01, GMT + 2). Heute wird er in Frieden sein, ordnen Sie Ihren Schreibtisch an.
Freitag 22.9. Heute gibt es viele Aspekte. Das Hauptsignal ist der Eingang der Sonne zum Zeichen der Vah (22:03, GMT + 2). Luna geht abends zum Skorpion (19:41, GMT + 2). Astronomischer Herbst kommt. Der Abend ist ein Trigon von Mercury und Pluto (20:01, GMT + 2). Es wird einen positiven Entscheidungsprozess unterstützen.
Samstag 23.9. Die Sonne ist im Zeichen der Waage und des Mondes im Zeichen des Skorpions. Der Abend ist der reine kosmische Trigon von Luna und Neptun (19:23, GMT + 2). Schöner Tag.
Sonntag 24.9. Morgen ist Sextil Luna und Mercury (09:34, GMT + 2). Dann ist die Luna in einem Scherzlauf. Der Abend ist die Opposition Marta und Neptun (21:51, GMT + 2). Alles wird anders aussehen als es sein sollte und viele Leute werden verwirrt. Alkohol hilft nicht, aber die Ungewissheit ist vertieft.

Forecast from 17.9.2017

TESIS

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1