ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

   Květen 2018, May 2018

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Pondělí 21.5. Slunce přejde brzy ráno do znamení Blíženců (04:18, GMT+1). Potom je kvadratura Luny a Jupitera (05:31, GMT+1) a následuje jalový běh Luny po celý den a večer. Dnes se nevyplatí začínat s novými projekty. Dodělávejte resty.

Úterý 22.5. Ráno přejde Luna do znamení Panny (04:04, GMT+1). Ráno Luna harmonizuje v trigonu s Uranem (04:39, GMT+1). Velice příznivý den a tak jej pně prožijte a jednejte.

Středa 23.5. Ráno je sextil Merkuru a Neptunu (04:15, GMT+1). Brzy dopoledne je opozice Merkuru a Jupiteru (07:55, GMT+1). Následuje opozice Merkuru a Neptunu (08:31, GMT+1). Merkur slibuje rušný den s mnoha nástrahami v komunikaci i jinak. Informace dělte na ty důležité a ostatní. Stejně se vám to asi přesně nepovede.

Čtvrtek 24.5. Luna přejde dopoledne do znamení Váhy (08:53, GMT+1). Ráno je trigon Slunce a Marta-Mars (04:40, GMT+1). Odpoledne je trigon Luny a Marta-Mars  také (14:40, GMT+1). Večer pozor na kvadraturu Luny a Venuše ( 20:04, GMT+1) a  kvadraturu Luny a Saturnu (23:29, GMT+1). Přes den boj za vaše zájmy večer hrozí konflikty v nicotných záležitostech.

Pátek 25.5. Hlavní signál je dnes trigon Jupiteru a Neptunu (11:50, GMT+1). Odpoledne je trigon Merkuru a Pluta (15:37, GMT+1). Okolo poledne se moc nechlubte neb to zase odnesete a odpoledne prosím neriskovat ani náhodou.

Sobota 26.5.  Ráno je opozice Venuše a Saturnu (08:41, GMT+1). Luna přejde do znamení Štíra odpoledne  (15:41, GMT+1). Před půlnocí je kvadratura Luny a Marta-Mars (22:47, GMT+1).  Dopoledne se věnujte obyčejným a nedůležitým věcem odpoledne se spíše dívejte než aby jste se aktivně zapojovali do okolních aktivit, které spíše dopadnou jinak než bylo plánováno.

Neděle 27.5. Slunce je v Blížencích a Luna je ve znamení Štíra. Ráno je sextil Luny a Saturnu (06:35, GMT+1). Následuje trigon Luny a Venuše (08:56, GMT+1). Večer je trigon Luny a Neptunu (22:24, GMT+1). Dnes se dejte na očistu své duše v přírodě a hodně, ale opravdu hodně přemýšlejte o sobě. Něco nebo někdo vás dne osloví a bude to pak vynikající den.

Předpověď  - Forecast weekly

Monday 21.5. The sun will go to Gemini early in the morning (04:18, GMT + 1). Then there is the quadrature of Luna and Jupiter (05:31, GMT + 1), followed by the reactive run of Luna all day and evening. Today it is not good to start with new projects. Make up the rest.
Tuesday 22.5. In the morning Luna will go to the sign of the Virgin (04:04, GMT + 1). In the morning Luna harmonizes in the triangle with Uranus (04:39, GMT + 1). A very good day, so you can live and do it.
Wednesday 23.5. Morning is sextile Mercury and Neptune (04:15, GMT + 1). Early in the morning, opposition Mercury and Jupiter (07:55, GMT + 1). Following opposition of Mercury and Neptune (08:31, GMT + 1). Mercury promises a busy day with many pitfalls in communication as well. Share information on the important and the others. You will not be able to do exactly the same.
Thursday 24.5. Luna passes to Libra in the morning (08:53, GMT + 1). Morning is the trine of the Sun and Marta-Mars (04:40, GMT + 1). The afternoon is the Luna triangle and Marta-Mars also (14:40, GMT + 1). Watch out for the Luna and Venus quadrature (20:04, GMT + 1) and the Luna and Saturn quadrature (23:29, GMT + 1). A day's struggle for your interests in the evening threatens conflicts in nilty matters.
Friday 25.5. The main signal is the trigon of Jupiter and Neptune today (11:50, GMT + 1). The afternoon is the trigon of Mercury and Pluto (15:37, GMT + 1). You do not take a break around midday or do it again, and do not risk happening by the afternoon.
Saturday 26.5. Morning is the opposition of Venus and Saturn (08:41, GMT + 1). Luna goes to Scorpio afternoon (15:41, GMT + 1). Luny and Marta-Mars quadrate before midnight (22:47, GMT + 1). In the morning, take a look at ordinary and unimportant things in the afternoon rather than actively engage in other activities that happen more than planned.
Sunday 27.5. The sun is in the Gemini, and the Luna is the Scorpio. Morning is sextil Luna and Saturn (06:35, GMT + 1). Follows the Luna and Venus trigon (08:56, GMT + 1). The evening is the Luna and Neptune trigon (22:24, GMT + 1). Today, put yourself in the purity of your soul in nature and much, but really think a lot about yourself. Something or someone will call you a day and it will be a great day.

 

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Copyright © 2002-2018 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example   May 2018

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News

 Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Montag 21.5. Die Sonne wird früh am Morgen (04:18, GMT + 1) zu Gemini gehen. Dann gibt es die Quadratur von Luna und Jupiter (05:31, GMT + 1), gefolgt von dem reaktiven Lauf von Luna den ganzen Tag und Abend. Heute ist es nicht gut, mit neuen Projekten zu beginnen. Machen Sie den Rest aus.
Dienstag 22.5. Am Morgen wird Luna zum Zeichen der Jungfrau gehen (04.04 Uhr, GMT + 1). Am Morgen harmonisiert Luna im Dreieck mit Uranus (04:39, GMT + 1). Ein sehr guter Tag, damit du leben und es schaffen kannst.
Mittwoch 23.5. Morgen ist Sextil Merkur und Neptun (04:15, GMT + 1). Früh am Morgen, Opposition Merkur und Jupiter (07:55, GMT + 1). Nach der Opposition von Merkur und Neptun (08:31, GMT + 1). Mercury verspricht einen anstrengenden Tag mit vielen Fallstricken in der Kommunikation. Teile Informationen über das Wichtige und die Anderen. Sie werden nicht in der Lage sein, genau das Gleiche zu tun.
Donnerstag 24.5. Luna geht am Morgen (08:53, GMT + 1) nach Libra. Der Morgen ist das Trigon der Sonne und Marta-Mars (04:40, GMT + 1). Der Nachmittag ist das Luna-Dreieck und Marta-Mars (14:40, GMT + 1). Achten Sie auf die Luna- und Venus-Quadratur (20:04, GMT + 1) und die Luna- und Saturn-Quadratur (23:29, GMT + 1). Der Kampf eines Tages um deine Interessen am Abend bedroht Konflikte in Nichtigkeitsfragen.
Freitag 25.5. Das Hauptsignal ist heute das Trigon von Jupiter und Neptun (11:50, GMT + 1). Der Nachmittag ist das Trigon von Merkur und Pluto (15:37, GMT + 1). Sie machen keine Pause um die Mittagszeit oder machen es noch einmal, und riskieren Sie nicht bis zum Nachmittag.
Samstag 26.5. Morgen ist der Gegensatz von Venus und Saturn (08:41, GMT + 1). Luna geht am Nachmittag nach Skorpion (15:41, GMT + 1). Luny und Marta-Mars quadrieren vor Mitternacht (22:47, GMT + 1). Betrachten Sie am Morgen am Nachmittag eher alltägliche und unwichtige Dinge, anstatt sich aktiv an anderen Aktivitäten zu beteiligen, die mehr als geplant stattfinden.
Sonntag 27.5. Die Sonne ist in den Zwillingen und die Luna ist der Skorpion. Morgen ist Sextil Luna und Saturn (06:35, GMT + 1). Folgt dem Luna und Venus Trigon (08:56, GMT + 1). Der Abend ist das Luna und Neptune Trigon (22:24, GMT + 1). Versetz dich heute in die Reinheit deiner Seele und viel, aber denke viel über dich selbst nach. Etwas oder jemand wird dich einen Tag nennen und es wird ein großartiger Tag. 

 

Forecast from 21.5.2018

TESIS

http://www.cibela.cz/images/ostatni/bannery_loga/banner.jpg

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3