ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

  

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example      July2021

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español      etc.

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

 

Textové pole:

 Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Diese Woche:

 

Horoskop für den Monat Juli 2021
Ab Donnerstag 1.7. zu 5.7. Auf der Ekliptik entsteht zwischen Mars im Zeichen Löwe, Saturn im Zeichen Wassermann und Uranus im Zeichen Stier ein halbkosmisches Kreuz, ein negatives Signal.
 4.7. Luna schließt sich an, und zusammenfassend sind dies Signale, dass extreme Ereignisse in der Natur und in der Gesellschaft die Folge sein können, die von Elementen in der Gesellschaft, aber natürlich auch in der Natur verwüstet werden können. Eine erhöhte Unfallhäufigkeit im Verkehr (auch in Massen) oder in der Industrie ist nicht auszuschließen, Computer- und Verteilnetze können zusammenbrechen. Reisen könnte komplizierter sein.
Dienstag 6.7. bis Donnerstag, 8. Juli Die Sternbilder werden hauptsächlich durch Venus, die Opposition Saturn und das Uranus-Quadrat, und Merkur, das Neptun-Quadrat und ungünstige Beziehungen nicht nur in der Natur, sondern auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen signalisiert.
Samstag 10.7. bis Dienstag 20.7. die Konstellationen sind harmonisch, die astrologische Situation wird sich verbessern und in der Natur und in der Gesellschaft soll Ruhe herrschen. Die Menschen sollen freundlich kommunizieren, alles soll erfolgreich sein.
Aber schon am Montag 19. 7. und am Dienstag 20.7. Mars im Zeichen Löwe wird eine Opposition zu Uranus schaffen, es kann zu Problemen im Raster und im Computernetzwerk kommen.
Am Mittwoch 21.7. bis Freitag30.7. Es herrschen harmonische Konstellationen, die eine geeignete Zeit für Erholung, aber auch für wichtige Verhandlungen oder für die Unterzeichnung von Geschäftsverträgen signalisieren.
Am Samstag 31.7. eine Zeit beginnt, die aus Sicht der traditionellen Astrologie sehr herausfordernd ist. Sonnenkonjunktion Merkur und Quadratur Uranus und Opposition Saturn. Signale warnen vor erheblichen und weit verbreiteten Problemen mit der Technik, auch Ausfälle von Computer- und Verteilnetzen sind wieder möglich.

.

Forecast from 10.7.2021 according Tesis

TESIS

eruption on the Sun

erupce na Slunci

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď  - Forecast weekly :

Tento týden

Vybrané aspekty a hlavní signály  měsíce

Vybrané aspekty s minimálním orbisem.

 

 

 Horoskop na měsíc  červenec 2021

Od čtvrtka 1.7. do  5.7. se na ekliptice vytvoří poloviční kosmický kříž mezi Marsem ve znamení Lva, Saturnem ve znamení Vodnáře a Uranem ve znamení Býka .Jedná se on egativní signál.

 4.7. se ještě připojí Luna  a v souhrnu  jsou to signály, že výsledkem mohou být extrémní děje v přírodě i ve společnosti, řádit mohou živly ve společnosti, ale samozřejmě také v přírodě. Vyloučit nelze zvýšenou četnost havárií v dopravě ( i v hromadné ) nebo v průmyslu, kolabovat mohou počítačové i rozvodné sítě.  Cestování by mohlo být  s většími  komplikacemi.

Úterý 6.7. až čtvrtek 8. 7. Konstelace signalizují zejména pak Venuše opozice Saturn a kvadrát Uran, Merkur kvadrát Neptun  zase  nepříznivé vztahy  nejen  v přírodě i, ale i v mezilidských vztazích.

Sobota 10.7. až úterý 20.7. jsou  konstelace jsou harmonické, astrologická situace se vylepší  a v přírodě i ve společnosti by měla zavládnout pohoda . Lidé by měli spolu přátelsky  komunikovat, vše by se mělo dařit.

Ale již v pondělí 19. 7.a v úterý 20.7.  Mars ve znamení Lva vytvoří opozici na Urana  mohou být problémy v  rozvodné a počítačové síti.

Ve středu 21.7. až po  pátek30.7. převažují harmonické  konstelace, které signalizují dobu vhodnou  pro rekreaci, ale také pro důležitá jednání či pro podpisy obchodních  smluv.

V sobotu 31.7. začíná období, které je z pohledu tradiční astrologie   velice náročné. Slunce konjunkce Merkur a kvadrát Uran a opozice Saturn. Signály upozorňují, že nastanou význačné a rozsáhlé problémy  s technikou, možné jsou znovu také výpadky počítačových a rozvodných sítí.

 

Horoscope for the month of July 2021
From Thursday 1.7. to 5.7. a half cosmic cross is created on the ecliptic between Mars in the sign of Leo, Saturn in the sign of Aquarius and Uranus in the sign of Taurus. This is a negative signal.
 4.7. Luna joins, and in summary, these are signals that the result can be extreme events in nature and in society, they can be ravaged by elements in society, but of course also in nature. An increased frequency of accidents in transport (even in mass) or in industry cannot be ruled out, computer and distribution networks may collapse. Traveling could be more complicated.
Tuesday 6.7. until Thursday, July 8 The constellations are signaled mainly by Venus, the opposition Saturn and the Uranus quadrate, and Mercury the Neptune quadrate, in turn, by unfavorable relationships not only in nature but also in interpersonal relationships.
Saturday 10.7. until Tuesday 20.7. the constellations are harmonious, the astrological situation will improve and peace should prevail in nature and in society. People should communicate in a friendly way, everything should be successful.
But already on Monday 19. 7. and on Tuesday 20.7. Mars in the sign of Leo will create opposition to Uranus, there may be problems in the grid and computer network.
On Wednesday 21.7. until Friday30.7. harmonious constellations prevail, which signal a time suitable for recreation, but also for important negotiations or for signing business contracts.
On Saturday 31.7. a period begins which is very challenging from the point of view of traditional astrology. Sun conjunction Mercury and quadrate Uranus and opposition Saturn. Signals warn that there will be significant and widespread problems with technology, and outages of computer and distribution networks are also possible again.

Copyright © 2002-2021, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

po Mo

út Thu

st Wen

čt Thru

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1