ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

 

   Listopad 2017, November

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď Forecast Weekly

Pondělí 13.11.  Hlavním signálem je konjunkce  Venuše a Jupiteru (09:17, GMT+1). Dnes se aktivním jedincům bude nadprůměrně dařit. Kontrolujte si dobře výstupy.

Úterý 14.11.  V noci přejde Luna do znamení Váhy (00:27, GMT61).

Jinak bez aspektů. Dobrá jednání a vaše diplomacie zapůsobí.

Středa 15.11. Ráno je konjunkce Luny a Marta (04:10, GMT+1).. Dopoledne je kvadratura Luny a Neptunu (09:13, GMT+1). Dopoledne pozor venku a na cestách, pokud to lze nespěchejte.

Čtvrtek 16:11.  Luna přejde do znamení Štír (09:20, GMT+1). Hlavním signál je trigon  Venuše a Neptunu (16:22,GMT+1). Dnes se to vyvíjí hlavně dle emocí. Zdravý rozum by pomohl  lépe.

Pátek 17.11.  Hlavní signál je sextil Merkuru a Marta (16:28, GMT+1). Dnes se bude o všem velmi dobře rozhodovat. Jinak dobrý a vstřícný den.

Sobota 18.11. Večer přejde Luna do znamení Střelec (20:00, GMT+1). Přes den a večer bez aspektů. Věnujte se svým hobby.

Neděle 19.11. Po poledni je kvadratura  Marta a Pluta (13:12, GMT+1) večer je kvadratura Luny a Neptunu (18:52, GMT+1). Celý den a večer zvláště si držte odstup od hádavých lidí. Pokud se to nepovede vymluvte se na to,  že moc spěcháte a odejděte urychleně jinam.

 

Forecast weekly

Monday 13.11. The main signal is the conjunction of Venus and Jupiter (09:17, GMT + 1). Today, active people will be better off. Check your outputs well.
Tuesday 14.11. Tonight, Luna goes to the sign Libra (00:27, GMT61).
Otherwise, no aspects. Good negotiations and your diplomacy will impress.
Wednesday 15.11. The morning is the conjunction of Luna and Marta (04:10, GMT + 1). In the morning is the quadrature of Luna and Neptune (09:13, GMT + 1). In the morning, watch outdoors and on the road if you can not rush it.
Thursday 16:11. Luna goes to Scorpio (09:20, GMT + 1). The main signal is the triangle of Venus and Neptune (16: 22, GMT + 1). Today, this is mainly due to emotions. Common sense would help better.
Friday 17.11. The main signal is sextil Mercury and Marta (16:28, GMT + 1). It will be very good decision today. Otherwise, a good and helpful day.
Saturday 18.11. In the evening, the Luna will go to Sagittarius (20:00, GMT + 1). Over the day and evening without any aspects. Take your hobby.
Sunday 19.11. After midday, the quadrature of Marta and Pluto (13:12, GMT + 1) is the quadrature of Luna and Neptune in the evening (18:52, GMT + 1). Entire day and night, especially keep away from the guilty people. If that does not happen, excuse yourself that you are in a hurry to go away quickly.

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Copyright © 2002-2017 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example   Oktober2017

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News

Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Montag 13.11. Das Hauptsignal ist die Konjunktion von Venus und Jupiter (09:17, GMT + 1). Aktive Menschen werden heute besser dran sein. Überprüfen Sie Ihre Ausgaben gut.
Dienstag 14.11. Heute Abend geht Luna zum Zeichen Waage (00:27, GMT61).
Ansonsten keine Aspekte. Gute Verhandlungen und Ihre Diplomatie werden beeindrucken.
Mittwoch 15.11. Der Morgen ist die Verbindung von Luna und Marta (04:10, GMT + 1) Am Morgen ist die Quadratur von Luna und Neptun (09:13, GMT + 1). Am Morgen, im Freien und auf der Straße, wenn Sie es nicht überstürzen können.
Donnerstag 16:11. Luna geht zu Scorpio (09:20 Uhr, GMT + 1). Das Hauptsignal ist das Dreieck von Venus und Neptun (16: 22, GMT + 1). Das liegt heute vor allem an Emotionen. Der gesunde Menschenverstand würde besser helfen.
Freitag 17.11. Das Hauptsignal ist Sextil Merkur und Marta (16:28, GMT + 1). Es wird heute eine sehr gute Entscheidung sein. Ansonsten ein guter und hilfreicher Tag.
Samstag 18.11. Am Abend geht die Luna zum Schützen (20:00, GMT + 1). Tagsüber und abends ohne jegliche Aspekte. Nimm dein Hobby.
Sonntag 19.11. Nach Mittag ist die Quadratur von Marta und Pluto (13:12, GMT + 1) die Quadratur von Luna und Neptun am Abend (18:52, GMT + 1). Den ganzen Tag und die ganze Nacht von den schuldigen Leuten fernhalten. Wenn das nicht passiert, entschuldigen Sie sich, dass Sie es eilig haben und schnell gehen.

Forecast from 13.11.2017

TESIS

po Mo

út Tue

st Web

čt´Thur

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3