ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

 

   Duben 2017, April

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Pondělí 24.4. Slunce  je v Býku a Luna přejde do Berana (02:34, GMT+2). Ráno je sextil Luny a Marta (05:44, GMT+2). Dopoledne je  trigon Merkuru a Saturnu (10:16, GMT+2). Celý den se vydaří.

Úterý 25.4.  Ráno je opozice Luny a Jupiteru (05:25, GMT+2). Dopoledne je kvadratura Luny a Pluta (10:47, GMT+2). Potom bez aspektů, až večer je konjunkce Luny a Uranu (20:05, GMT+2) a  konjunkce Luny a Merkuru (22:31, GMT+2). Přes den zjemněte své chování, večer do debat se dnes raději nepouštět. Nechte jiné hovořit.

Středa  26.4.  V noci přejde Luna do Býka  (03:57, GMT+2). Dnes je novoluní (14:17, GMT+2). Jinak celý den bez aspektů. Zemská znamení jsou dnes ve výhodě (Býk, Panna, Kozoroh). Ostatní šetřete svoje síly.

Čtvrtek 27.4.  Slunce i Luna jsou v Býku.  V noci je sextil Luny a Neptunu (01:39, GMT+2). Dopoledne je trigon Luny a Uranu (05:00, GMT+2). Dnešní den přeje relaxu a zábavě. Nic důležitého se dnes neděje.

Pátek 28.4.  Luna přejde do Blíženců (03:40, GMT+2). Před polednem je konjunkce Luny a Marta (11:17, GMT+2). Odpoledne přejde Venuše do Berana (15:14, GMT+2). Odpoledne je konjunkce Merkuru a Uranu (16:51, GMT+2). Dnes se ovládejte více než jindy. Od přehnaných reakcí by to vedlo ke sporům, které ovšem nemají dnes smysl.

Sobota 29.4.  Brzo ráno je trigon Luny a Jupiteru (04:37, GMT+2). Večer je sextil Luny a Merkuru (19:30, GMT+2) a sextil Luny a Uranu (20:14, GMT+2). Pohodový a klidný den.

Neděle 30.4.  Luna přejde v noci do Raka  (03:49, GMT+2). Ráno je kvadratura Luny a Venuše (05:00, GMT+2). Večer je sextil Slunce a Luny (21:21, GMT+2), který signalizuje pěkný průběh dne plný hezkých zážitků.

Předpověď Forecast Weekly

Monday 24.4. The sun is in the Taurus and the Luna goes to Aaron (02:34, GMT + 2). Morning is sextil Luna and Marta (05:44, GMT + 2). Morning is the triangle of Mercury and Saturn (10:16, GMT + 2). All day is good.
Tuesday 25.4. Morning is Opposition of Luna and Jupiter (05:25, GMT + 2). Morning is the quadrature of Luna and Pluto (10:47, GMT + 2). Then without any aspects, until the evening is the conjunctions of Luna and Uranus (20:05, GMT + 2) and Luna and Mercury conjunctions (22:31, GMT + 2). Over the course of the day, refine your behavior, preferring to go to the debate today. Let others talk.
Wednesday 26.4. Tonight Luna goes to Bull (03:57, GMT + 2). Today is a new moon (14:17, GMT + 2). Otherwise, all day without aspects. Today's earthly signs are in advantage (Taurus, Virgo, Capricorn). Others save your strength.
Thursday 27.4. Sun and Moon are in the Taurus. At night is sextil Luna and Neptune (01:39, GMT + 2). Morning is the triangle of Luna and Uranus (05:00, GMT + 2). Today he desires relaxation and entertainment. Nothing important is happening today.
Friday 28.4. Luna goes to Gemini (03:40, GMT + 2). Luny and Marta are conjunctions before noon (11:17, GMT + 2). In the afternoon Venus goes to Beran (15:14, GMT + 2). The afternoon is Mercury and Uranus conjunctions (16:51, GMT + 2). Today, you can control yourself more than ever. Excessive reactions would lead to disputes that do not make sense today.
Saturday 29.4. Early in the morning is the Luna and Jupiter trigon (04:37, GMT + 2). The evening is sextil Luny and Mercury (19:30, GMT + 2) and sextil Luna and Uranus (20:14, GMT + 2). A cool and quiet day.
Sunday 30.4. Luna goes to Cancer at night (03:49, GMT + 2). Morning is the quadrature of Luna and Venus (05:00, GMT + 2). The evening is sextille Sun and Luna (21:21, GMT + 2), which signals a nice course of the day full of nice experiences. 

 

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Example   23.4.2017

According TESIS

Copyright © 2002-2017 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example   April 2017 2017

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News

Forecast from 23.4.2017

TESIS

Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Montag 24.04 Sun ist in Taurus und Luna tritt Beran (02.34 GMT + 2). Morgen Sextil Mond und Mars (05.44 GMT + 2). Morgen ist Trigon Merkur und Saturn (10.16 GMT + 2). Der ganze Tag läuft gut.
Dienstag, 25.04 Am Morgen der Opposition des Monds und Jupiter (05.25 GMT + 2). Morgen der Mond quadriert Pluto (10.47 GMT + 2). Dann, ohne Aspekte bis zum Abend Konjunktion Mond und Uranus (20.05 GMT + 2) und die Verbindung des Monds und Merkur (22.31 GMT + 2). Im Laufe des Tages ihr Verhalten Abend mellower heute zur Debatte lieber wagen. Lassen Sie andere sprechen.
Mittwoch, 26.04 In der Nacht geht Luna in Stier (03.57 GMT + 2). Die heutige New Moon (14.17 GMT + 2). Andernfalls den ganzen Tag ohne Probleme.  Erde Zeichen sind jetzt im Vorteil (Stier, Jungfrau, Steinbock). Andere konservieren seine Stärke.
Donnerstag, 27.04 Sonne und Mond im Stier. In der Nacht ist er Sextil Mond und Neptun (1:39 GMT + 2). Morgen ist Trigon Mond und Uranus (05:00 Uhr GMT + 2). Heute will sich entspannen und Spaß haben. Nichts Wichtiges passiert heute.
Freitag, 28.04 Luna tritt Gemini (03.40, GMT + 2). Bereits am Vormittag wird die Verbindung von Mond und Mars (11.17 GMT + 2). Am Nachmittag Venus geht in den Widder (15.14, GMT + 2). Nachmittag Verbindung Merkur und Uran (16.51, GMT + 2). Heute, mehr als je zuvor arbeiten. Von überreagierst zu Streitigkeiten führen würde, die aber keinen Sinn macht heute.
Samstag 29.04 Am frühen Morgen ist Trigon den Mond und Jupiter (04.37 GMT + 2). Abend Sextil Mond und Merkur (19.30 Uhr GMT + 2) und Sextil Mond und Uranus (20.14 GMT + 2). Kühl und ruhiger Tag.
Sonntag 30.04 Luna geht in Krebs in der Nacht (03.49 GMT + 2). Morgen Quadratur Luna und Venus (05:00 Uhr GMT + 2). Der Abend ist Sextil Sonne und Mond (21.21 GMT + 2), die einen ziemlich vollen Kurs der angenehmen Erfahrungen gibt.

po Mo

út Tu

st Wen

čt Th

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30