ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

 

 Leden 2017,  January 2017

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

 

Pondělí 23.1.  Slunce ve Vodnáři a Luna ve Střelci. Dopoledne je kvadratura Luny a Neptunu (08:38, GMT+1). Až pozdě večer je další aspekt sextil Merkuru a Neptunu (22:30, GMT+1). Přes den pozor na reakce na různé provokace, večer se vše uklidní a vysvětlí.

Úterý 24.1.  Přes den mnoho aspektů. Luna přejde do Kozoroha, ale až večer (23:44, GMT+1). V poledne je konjunkce Luny a Saturnu (11:39, GMT+1) a navečer je kvadratura Luny a Marta (18:34, GMT+1). Přes den se nenechte ovlivňovat samozvanými elitami a večer pozor na úrazy při aktivitách. Potom vše OK.

Středa 25.1. Přes den bez aspektům až večer je sextil Luny a Neptunu (20:06, GMT+1). Slunce i Luna jsou dnes v dobrých vztazích se Saturnem. To je dobré, ale řád a právo se musí dnes více dodržovat než jindy. Večer to chce brainstorming a zapojit k tomu naplno  svojí intuici.

Čtvrtek 26.1.  Ráno je konjunkce Luny a Pluta (10:23, GMT+1). Odpoledne je kvadratura Luny a Uranu (16:19, GMT+1). Večer je pěkný sextil Luny a Merkuru (21:06, GMT+1). Co uděláte přes den špatně, to se večer napraví.

Pátek 27.1. Dopoledne přejde Luna do Vodnáře (09:38, GMT+1). Základním signálem dnes je kvadratura Venuše a Saturnu (18:51, GMT+1). S milostnými záležitostmi je to dnes těžké. Mějte vždy plán B (tj. hladký únik).

Sobota 28.1. Dnes je novoluní ve Vodnáři (konjunkce Slunce a Luny  01:08, GMT+1). Ráno přejde Mart do Berana (06:40, GMT+1). Rušný průběh dne je zaručen, přísun nových situací a nápadů též.

Neděle 29.1.  Luna přejde do Ryb ((17:11, GMT+1) Ráno je sextil Luny a Saturnu (06:53, GMT+1) potom je Luna v jalovém běhu (06:53, GMT+1).. Večer je konjunkce Merkuru a Pluta (21:20, GMT+1). Nyní je správná chvíle pro přípravu nastartovat nové věci. Neodkládejte to.

 

Předpověď Forecast Weekly

Monday, 23/01 Sun in Aquarius and Moon in Sagittarius. Morning is squaring the Moon and Neptune (8:38, GMT + 1). Late at night is another aspect sextile Mercury and Neptune (22:30 GMT + 1). During the day, watch for reactions to various provocations evening everything calms down and explain.
Tuesday, 01/24 During the day many aspects. Moon enters Capricorn, but until tonight (23:44, GMT + 1). At noon, the conjunction of the Moon and Saturn (11:39, GMT + 1) and the evening is squaring the Moon and Mars (18:34, GMT + 1). During the day, do not affect the self-appointed elites and the evening watch out for accidents during activities. Then everything is OK.
Wednesday, 1/25 During the day, no aspects of the evening is sextile the Moon and Neptune (20:06, GMT + 1). The Sun and Moon are now on good terms with Saturn. This is good, but the order and the law must follow today more than ever. In the evening it wants to brainstorm and participate to the fullest their intuition.
Thursday, 26/01 Morning is the conjunction of the Moon and Pluto (10:23, GMT + 1). Afternoon, squaring the Moon and Uranus (16:19, GMT + 1). The evening is nice sextile the Moon and Mercury (21:06, GMT + 1). What do you do during the day wrong, it corrects the evening.
Friday, 1/27 Morning Luna enters into Aquarius (9:38, GMT + 1). Today is a basic signal quadrature Venus and Saturn (18:51, GMT + 1). With love affairs, it is difficult today. Always have a plan B (ie. Smooth outflow).
Saturday, 1/28 Today's new moon in Aquarius (Conjunction Sun and the Moon 1:08, GMT + 1). Morning Mart moves into Aries (6:40, GMT + 1). Eventful day course is warranted, the supply of new situations and ideas as well.
Sunday, 1/29 Moon enters Pisces ((17:11, GMT + 1) Morning is sextile the Moon and Saturn (6:53, GMT + 1), then Luna reactive run (6:53, GMT + 1) .. The evening is the conjunction of Mercury and Pluto (21:20, GMT + 1). Now is a good time to start preparing for the new stuff. Do not put it.

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Example   01.1.2017

According TESIS

Copyright © 2002-2017 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example  November 2016

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News

Forecast from 22.01.2017

TESIS

Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Montag, 23.01 Sonne im Wassermann und Mond im Schützen. Morgen ist die Quadratur des Mond und Neptun (08.38 GMT + 1). Spät in der Nacht ist ein weiterer Aspekt Sextil Merkur und Neptun (22.30 GMT + 1). Im Laufe des Tages sehen für Reaktionen auf verschiedene Provokationen Abend alles beruhigt und zu erklären.
Dienstag, 24.1 Während der Tag viele Aspekte. Mond betritt Steinbock, aber bis heute Abend (23.44 Uhr GMT + 1). Am Mittag wird die Verbindung von Mond und Saturn (11.39 GMT + 1) und der Abend ist die Quadratur des Mond und Mars (18.34 GMT + 1). Im Laufe des Tages haben keinen Einfluss auf die selbsternannten Eliten und der Abend aufpassen, für Unfälle während der Aktivitäten. Dann ist alles in Ordnung.
Mittwoch, 25.01 Im Laufe des Tages ist keine Aspekte des Abends Sextil Mond und Neptun (20.06 GMT + 1). Die Sonne und Mond sind jetzt gut mit Saturn. Das ist gut, aber die Ordnung und das Gesetz muss heute mehr denn je folgen. Am Abend will es in vollen Zügen, ihrer Intuition zu einem Brainstorming und daran teilzunehmen.
Donnerstag, 26/01 Morgen ist die Verbindung von Mond und Pluto (10.23 GMT + 1). Nachmittag, quadriert der Mond und Uranus (16.19 GMT + 1). Der Abend ist schön Sextil Mond und Merkur (21.06 GMT + 1). Was Sie falsch während des Tages tun, es korrigiert den Abend.
Freitag 27.01 Morgen Luna tritt in Wassermann (09.38 GMT + 1). Heute ist ein Basissignal Quadratur Venus und Saturn (18.51 GMT + 1). Mit Liebesaffären, ist es heute schwierig. Haben Sie immer einen Plan B (dh. Glatte Abfluss).
Samstag, 28.01 Die heutige Neumond in Wassermann (Konjunktion Sonne und Mond 1.08, GMT + 1). Morgen Mart zieht in Widder (06.40 GMT + 1). Eventful Tages-Kurs gerechtfertigt ist, die Versorgung mit neuen Situationen und Ideen.
Sonntag 29.01 Mond betritt Fische ((17:11, GMT + 1) Morgen ist Sextil Mond und Saturn (6:53 GMT + 1), dann Luna reaktiven Lauf (6:53 GMT + 1) .. Der Abend ist die Verbindung von Mercury und Pluto (21.20 GMT + 1). Jetzt ist eine gute Zeit zu starten für die neuen Sachen vorbereitet. stellen sie es nicht. . 

po Mo

út Tu

st We

čt Thru

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

Вспышки на Солнце: 01.12.2016Магнитные бури : 01.01.2017Space weather and solar activity forecast: 23 January 2017 - 18 February 2017