ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

   Březen , March

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď

Pondělí 19.3. Slunce je ve znamení Ryby - Pisces  a Luna je ve znamení Beran. Přes den bez aspektů a večer je konjunkce Luny a Venuše (22:29, GMT+1). Dnes nebude klidný den, spory se nepodaří urovnat a večer se to zase obnoví.Bude to chtít se více ovládat a nechat jiné ať si zkomplikují své bytí.

Úterý 20.3.  Slunce přejde do znamení Berana ((17:17 GMT+1). Luna přejde v noc do znamení Býk (02:08, GMT+1). Hlavní signál je konjunkce Merkuru a Venuše (05:04, GMT+1).

Jde o docela příjemný den.

Středa 21.3. Nad ránem je sextil Luny a Neptunu (03:43, GMT+1). Odpoledne je trigon Luny a Marta –Mars (14:59, GMT+1). Navečer je opozice Luny a Jupiteru (18:22, GMT+1). Následuje Luna v jalovém běhu (18:22, GMT+1).Slunce v Beranu a Luna v Býku signalizuje střídavý maximální výkonnost s chvílemi relaxu.

Čtvrtek 22.3.  Ráno Luna přejde do Blíženců (06:31, GMT+1). Dopoledne je sextil Slunce a Luny (09:23, GMT+1). Příjemný a pohodový den, dobrá jednání.

Pátek 23.3. V noci je stacionární Merkur ve znamení Beran-Aries  (01:20, GMT+1). Ráno je kvadratura Luny a Neptunu (07:40, GMT+1). V poledne je sextil Luny a Merkuru (11:32, GMT +1). Navečer je sextil Luny a Venuše (18:08, GMT+1). Jednání se stranami a na úřadech nemusí dopadnou dle představ. Jinak klidný den.

Sobota 24.3. Luna přejde do znamení Rak (09:54, GMT+1). V noci je kvadratura Venuše a Pluta (00:15, GMT+1). Ráno je sextil Luny a Uranu (04:53, GMT+1). Potom je Luna v jalovém běhu. Večer je kvadratura Slunce a Marta Mars (19:09, GMT+1). Přes den v pohodě, večer asi hádky s přáteli, které raději nevyhledávejte.

Neděle 25.3. Změna času ze zimního času na t.zv. letní čas. Slunce ve znamení Berana a Luna ve znamení Raka. Dopoledne je trigon Luny a  Neptunu (11:53, GMT+2). Odpoledne je  kvadratura Luny a Merkuru (14:55, GMT+2). Večer je opozice Luny a Pluta (22:42, GMT+2).

Dnes pozor na sliby a rady druhých. Nevěřte nikomu a držte se svých plánů a zásad. Potom to bude vše OK.

Forecast weekly

Monday 19.3. The sun is in the sign of Fish - Pisces and Luna is a sign of the Aries. During day without aspects and evening is the conjunction of Luna and Venus (22:29, GMT + 1). Today will not be a quiet day, the disputes will not settle and in the evening it will be restored again. It will want to control and let others to complicate their being.
Tuesday 20.3. The sun goes into the sign of the Aries ((17:17 GMT + 1).) Luna goes overnight to the sign of Taurus (02:08, GMT + 1) The main signal is the conjunction of Mercury and Venus (05:04, GMT + 1).
It's a pretty nice day.
Wednesday 21.3. Over the morning is sextile Luna and Neptune (03:43, GMT + 1). The afternoon is the trigon Luna and Marta-Mars (14:59, GMT + 1). The evening is the opposition of Luna and Jupiter (18:22, GMT + 1). Luna follows in a junky run (18:22, GMT + 1). The Sun in Aries and Luna in the Taurus signifies alternating maximum performance with moments of relaxation.
Thursday 22.3. In the morning Luna goes to Gemini (06:31, GMT + 1). Morning is the sextil of Sun and Luna (09:23, GMT + 1). Pleasant and relaxing day, good behavior.
Friday 23.3. At night, Mercury stationary is Beran-Aries (01:20, GMT + 1). Morning is the quadrature of Luna and Neptune (07:40, GMT + 1). At noon is sextil Luny and Mercury (11:32, GMT +1). The evening is sextil Luna and Venus (18:08, GMT + 1). Negotiations with parties and authorities may not be the case. Otherwise a quiet day.
Saturday 24.3. Luna goes to Rak (09:54, GMT + 1). The night is the quadrature of Venus and Pluto (00:15, GMT + 1). Morning is sextile Luna and Uranus (04:53, GMT + 1). Then the Luna is in a junky run. The evening is the quadrature of the Sun and Marta Mars (19:09, GMT + 1). Over the day, cool in the evening, some quarrels with friends you do not want to look for.
Sunday 25.3. Changing the time from the winter time to the so-called summer time. Sun in the sign of Aries and Luna in the sign of Cancer. Morning is the triangle of Luna and Neptune (11:53, GMT + 2). In the afternoon, there is a quadrature of Luna and Mercury (14:55, GMT + 2). The evening is the opposition of Luna and Pluto (22:42, GMT + 2).
Watch out for the promises and advice of others today. Do not trust anyone and stick to your plans and principles. Then it will be OK.

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Copyright © 2002-2018 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example   Februar 2018

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News

Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Montag 19.3. Die Sonne steht im Zeichen von Fisch - Fische und Luna ist ein Zeichen des Widders. Während des Tages ohne Aspekte und Abend ist die Konjunktion von Luna und Venus (22:29, GMT + 1). Heute wird kein ruhiger Tag, die Streitigkeiten werden sich nicht beruhigen und am Abend wird es wieder hergestellt werden, es wird mehr Kontrolle brauchen und andere dazu bringen, ihr Sein zu erschweren.
Dienstag 20.3. Sun tritt Aries ((17.17 GMT + 1). Luna die Nacht tritt Taurus zu unterzeichnen (2.08, GMT + 1). Das Hauptsignal ist eine Verbindung von Venus und Mercury (5.04, GMT + 1).
Es ist ein schöner Tag.
Mittwoch 21.3. Über den Morgen ist Sextil Luna und Neptun (03:43, GMT + 1). Der Nachmittag ist der Trigon Luna und Marta-Mars (14:59, GMT + 1). Der Abend ist die Opposition von Luna und Jupiter (18:22, GMT + 1). Luna folgt in einem junky run (18:22, GMT + 1) Die Sonne im Widder und die Luna im Stier bedeuten abwechselnd Höchstleistungen und Momente der Entspannung.
Donnerstag 22.3. Am Morgen geht Luna zu Gemini (06:31, GMT + 1). Morgen ist das Sextil von Sun und Luna (09:23, GMT + 1). Angenehmer und entspannter Tag, gutes Benehmen.
Freitag 23.3. In der Nacht, Merkur stationär ist Beran-Widder (01:20, GMT + 1). Der Morgen ist die Quadratur von Luna und Neptun (07:40, GMT + 1). Gegen Mittag ist Sextil Luny und Mercury (11:32, GMT +1). Der Abend ist Sextil Luna und Venus (18.08 Uhr, GMT + 1). Verhandlungen mit Parteien und Behörden sind möglicherweise nicht der Fall. Sonst ein ruhiger Tag.
Samstag 24.3. Luna geht zu Rak (09:54, GMT + 1). Die Nacht ist die Quadratur von Venus und Pluto (00:15, GMT + 1). Morgen ist Sextil Luna und Uranus (04:53, GMT + 1). Dann ist Luna in einem Junky Run. Der Abend ist die Quadratur der Sonne und Marta Mars (19.09, GMT + 1). Tagsüber, abends cool, einige Streitereien mit Freunden, die man nicht suchen will.
Sonntag 25.3. Ändern der Zeit von der Winterzeit in die sogenannte Sommerzeit. Sonne im Zeichen von Widder und Luna im Zeichen des Krebses. Der Morgen ist das Dreieck von Luna und Neptun (11:53, GMT + 2). Am Nachmittag gibt es eine Quadratur von Luna und Merkur (14:55, GMT + 2). Der Abend ist die Opposition von Luna und Pluto (22:42, GMT + 2).
Achten Sie heute auf die Versprechen und Ratschläge anderer. Traue niemandem und halte dich an deine Pläne und Prinzipien. Dann wird es in Ordnung sein.

Forecast from 20.3.2018

TESIS

http://www.cibela.cz/images/ostatni/bannery_loga/banner.jpg

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thr

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1