ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

 

   Červen 2017, July

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Pondělí 19.6. Slunce v Blížencích a Luna přejde až před půlnocí do Býka (23:54, GMT+2).Odpoledne je trigon Luny a Jupiteru (14:08. GMT+2). Potom je sextil Luny a Merkuru (17:21. G?T+2). Večer je konjunkce Luny a Uranu (20:07, GMT+2). Následuje sextil obou světel Slunce a Luny (21:49, GMT+2) a potom je Luna v jalovém běhu. Přes den je ještě Luna v Beranovi a to signalizuje docela povedený den.

Úterý  20.6.  Ráno je sextil Venuše a Neptunu  (09:27, GMT+2). V poledne je sextil Merkuru a Uranu (11:31, GMT+2). Navečer je sextil Luny a Marta (17:22, GMT+2). Před půlnocí je sextl Luny a Neptunu (23:26, GMT+2). Velice úspěšný den říkají signály láska úspěchy v kreativitě jsou jisté.

Středa 21.6. Slunce přejde do Raka (06:25, GMT+2). Ráno je také trigon Luny a Uranu (06:27, GMT+2). Potom je Luna v jalovém běhu. V poledne přejde Merkur do Raka (11:59, GMT+2). Odpoledne je konjunkce Slunce a Merkuru (16:15, GMT+2). V Raku je již dříve Mars, dne se přidává Slunce  a Merkur. City dnes budou ovládat vše a všechny. Situace nebudou vždy lehce řešitelné, pozor na necitlivé poznámky.

Čtvrtek 22.6.  Luna přejde do Blíženců (00:45, GMT+2). Přes den bez aspektů večer je trigon Luny a Jupiteru (22:06, GMT+2) následuje kvadratura Luny a Neptunu (23:19, GMT+2). Dnes pozor při jednáních. Sliby berte s rezervou  pokud jsou dány písemně tak jim nevěřte ani náhodou. Raci, Štíři a Ryby to dnes zvládnou bez problémů.

Pátek 23.6.  Slunce v Raku a Luna v Blížencích. Dopoledne bez aspektů, odpoledne j opozice Luny a Saturnu (14:32, GMT+2) a večer je sextil Luny a Uranu (20:47, GMT+2). Potom je Luna v jalovém běhu. Hlavní je nastupující svatojánská noc, která má dle starých pramenů milostnou magickou moc.

Přes den to bude také magické a kouzelné.

Sobota 24.6. Dnes je plno aspektů. Luna přejde v noci do Raka (00:06, GMT+2). Je také novoluní  konjunkce Slunce a Luny (04:32, GMT+2). Signály z aspektů hlásí překvapivé avšak positivní situace.

Neděle 25.6.  Slunce a Luna jsou v Raku. Ráno je opozice Luny a Pluta (05:30, GMT+2). Potom je sextil Luny a Merkuru (05:57, G?T+2). Dopoledne je kvadratura Marta a Jupiteru (10:08, GMT+2). Večer je kvadratura Luny a Uranu (20:45, GMT+2). Rušný den nic nepřehánějte hlavně ne práci. Potom O.K.

 

Předpověď Forecast Weekly

Monday 19.6. The Sun in the Gemini and the Moon will pass to the Bull before midnight (23:54, GMT + 2). Luny and Jupiter (14:08 GMT + 2) are in the afternoon. Then there is sextil Luna and Mercury (17:21, G? T + 2). The evening is a conjunction of Luna and Uranus (20:07, GMT + 2). Follows the sextile of both Sun and Lunas lights (21:49, GMT + 2) and then Luna is in a junky run. Over the day is Luna in Aries and it signals a pretty good day.
Tuesday 20.6. The morning is the sextile of Venus and Neptune (09:27, GMT + 2). At noon is sextil Mercury and Uranus (11:31, GMT + 2). The evening is sextil Luna and Marta (17:22, GMT + 2). Before midnight is Sextl Luna and Neptune (23:26, GMT + 2). A very successful day telling signals love the successes in creativity are certain.
Wednesday 21.6. The sun goes into Cancer (06:25, GMT + 2). Morning is also a trigon of Luna and Uranus (06:27, GMT + 2). Then the Luna is in a junky run. At noon Mercury goes to Cancer (11:59 am, GMT + 2). The afternoon is the conjunction of the Sun and Mercury (16:15, GMT + 2). In Cancer, Mars is earlier, with the Sun and Mercury added. City today will control everything and all. The situation will not always be easy to solve, be careful of insensitive notes.
Thursday 22.6. Luna goes to Gemini (00:45, GMT + 2). During the day without any aspects in the evening, the trunk of Luna and Jupiter (22:06, GMT + 2) is followed by Luna and Neptune quadrature (23:19, GMT + 2). Watch out for the day today. Let your promises be reserved if they are given in writing so do not believe them by chance.Cancer, Scorpions and Pisces can handle it today without any problems.
Friday 23.6. Sun vCancer and Luna in Gemini. Morning without any aspect, the Luna and Saturn Opposition (14:32, GMT + 2) in the afternoon, and Luny and Uranus (20:47, GMT + 2) in the evening. Then the Luna is in a junky run. The main thing is the inaugural night of the Holy Mother, which according to the old sources has a magical magic power.
It will be magical in the day.
Saturday 24.6. Today there are many aspects. Luna goes to Cancer at night (00:06, GMT + 2). There is also a new conjunction of Sun and Luna (04:32, GMT + 2). The signals from the aspects report a surprising but positive situation.
Sunday 25.6. Sun and Moon are in Cancer. The morning is the opposition of Luna and Pluto (05:30, GMT + 2). Then is sextil Luna and Mercury (05:57, G? T + 2). Morning is the quadrature of Marta and Jupiter (10:08, GMT + 2). The evening is the quadrature of Luna and Uranus (20:45, GMT + 2). Do not overpower the busy day. Then O.

 

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Copyright © 2002-2017 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example   April 2017

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News

Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Montag 19.06 Sonne und Mond in den Zwillingen geht vor Mitternacht Bull up (23.54, GMT + 2) ist .Odpoledne Trigon Mond und Jupiter (14.08. GMT + 2). Dann Sextil Mond und Merkur (17.21. G? T + 2). Abend Verbindung Mond und Uranus (20.07 GMT + 2). Nach Sextil beiden Lichtern Mond und Sonne (21.49 GMT + 2) und führen Sie dann Luna reaktiv. Während des Tages ist Luna noch in Widder, und dies zeigt ganz vergnügt Tag.
Dienstag 20.06 Morgen Sextil Venus, Neptun (09.27, GMT + 2). Am Mittag Sextil Merkur und Uranus (11.31 GMT + 2). Abend ist Sextil Mond und Mars (17.22 GMT + 2). Noch vor Mitternacht der Sextl Mond und Neptun (23.26, GMT + 2). Ein sehr erfolgreicher Tag Rufsignale Liebe Leistungen in der Kreativität sind sicher.
Mittwoch 21.06 Die Sonne geht in Cancer (06.25 GMT + 2). Morgen Trigon auch Mond und Uranus (06.27 GMT + 2). Dann Luna reaktiver Lauf. Am Mittag Mercury geht in Cancer (11.59 GMT + 2). Am Nachmittag Verbindung Sonne und Merkur (16:15 GMT + 2). Der Krebs ist bereits Mars Tag die Sonne und Merkur hinzugefügt. Stadt wird nun alles und jeden kontrollieren. Die Situation wird nicht immer einfach sein für unempfindliche Bemerkungen zu lösen, halten Sie Ausschau.
Donnerstag, 22.06 Luna tritt Gemini (0.45, GMT + 2). Im Laufe des Tages ohne Abend Trigon Aspekte Luna und Jupiter (22.06 GMT + 2) folgt die Quadratur des Mond und Neptun (23.19, GMT + 2). Heute sorgfältige Verhandlungen. Promises mit Reserve zu nehmen, wenn sie nicht schriftlich festgehalten werden, so dass sie glauben, nicht einmal náhodou.Cancer, Skorpion und Fische heute ohne Probleme bewältigen können.
Freitag, 23.06 Sonne in Krebs und Mond in den Zwillingen. Morgen ohne Aspekte Nachmittag j Opposition Mond und Saturn (14.32 GMT + 2) und am Abend ist Sextil Mond und Uranus (20.47 GMT + 2). Dann Luna reaktiver Lauf. Die Hauptsache ist die steigende Sommernacht, die magische Kraft Quellen alte Liebe nach ist.
Im Laufe des Tages wird es auch magisch sein.
Samstag 24.06 Heute ist es eine Menge Aspekte. Luna geht doCancer in der Nacht (00.06 Uhr, GMT + 2). Es ist auch Neumond Konjunktion von Sonne und Mond (04.32 GMT + 2). Die Signale von den Aspekten berichteten überraschend, aber positive Situation.
Sonntag, 25.06 Sonne und Mond ist in Krebs. Am Morgen der Opposition des Monds und Pluto (5:30 GMT + 2). Dann Sextil Mond und Merkur (05.57 G? T + 2). Morgen ist Quadratur Marta Jupiter (10.08, GMT + 2). Evening Quadratur Luna und Uranus (20.45, GMT + 2). Besetzt Tag vor allem etwas Arbeit übertreiben. Dann O.

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

Forecast from 19.6.2017

TESIS