ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

 

 Prosinec 2016,  December

po Mo Mo

út Tue

st We

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Pondělí  5.12.  Ráno je trigon Luny a Jupiteru (06:14, GMT+1). Následuje sextil Luny a Saturnu (07:34, GMT+1). Dopoledne je konjunkce Luny a Marta (09:47, GMT+1). Po poledni je krásný sextil Luny a Uranu 12:24, GMT+1). Potom je Luna v jalovém běhu. Přes den bude hlavně veselo a dobře. Pozor na hloupé rozhodnutí okolo poledne. Ještě to vše znovu uvažte a potom se možná někdy rozhodnete. Dnes asi ne.

Úterý 6.12.  Slunce ve Střelci a Luna přejde do  Ryb (05:32, GMT+1). Odpoledne je sextil Luny a Merkuru (14:29,GMT+1). Večer je konjunkce Luny a Neptunu (22:36, GMT+1). Přes den dobře a lehko, večer pozor na filosofické debaty, které se snadno změní na nedorozumění.

Středa 7.12.  Ráno je sextil Marta a Uranu (04:31, GMT+1). Dopoledne je sextil Luny a Pluta (10:52, GMT+1). Odpoledne je kvadratura Luny a Saturnu (15:06,GMT+1), potom je Luna v jalovém běhu.

Odpoledne přejde Venuše do Vodnáře (15:52, GMT+1). Tento přesun Venuše signalizuje positivní vliv na věci lásky a přátelství. Máte se na co těšit nejen dnes ale až do konce roku a dál se uvidí.

Čtvrtek 8.12.  Dnes je téměř bez signálů z aspektů. Luna ale přejde do Berana  (11:17, GMT+1) Po poledni je sextil Luny a Venuše (13.03, GMT+1). Dnes má šanci ten  kdo  není liný a snaží se něco zásadního dělat. Signály říkají,  že zdar podnikání je dnes více než jistý.

Pátek 9.12.  Dne je opravdu obloha bohatá na aspekty. Základním aspektem je trigon Slunce a Jupiteru , ale až večer (22:40, GMT+1). Večerní signál od konjunkce Luny a Uranu (22:25, GMT+1) také positivně zaboduje.

Sobota 10.12.  Slunce ve Střelci, Luna přejde do Býka (13:42, GMT+1). Hlavní signál je od sextilu Merkuru a Neptunu (09:25, GMT+1). V poledne je konjunkce Slunce a Saturnu (12:52, GMT+1). Signály hlásí velice úspěšný den.

Neděle 11.12.  Ráno je sextil Luny a Neptunu (04:53, GMT+1). Poto nastane trigon Luny a Merkuru (06:20, GMT+1). Odpoledne je sextil Luny a Pluta (15:55, GMT+1). Luna je Býku a tak se dnes vše podaří a bude to opravdu pěkná neděle.

 

Předpověď Forecast Weekly

Monday, 05/12 The morning is trine the Moon and Jupiter (6:14, GMT + 1). The following is sextile the Moon and Saturn (7:34, GMT + 1). Morning is the conjunction of the Moon and Mars (9:47, GMT + 1). After noon nice sextile the Moon and Uranus 12:24, GMT + 1). Then Luna is in a futile run. During the day will be mostly fun and good. Beware of stupid decisions around noon. Do it all over again, consider and then maybe someday decide. Today, probably not.
Tuesday, 06/12 Sun in Sagittarius and Moon enters Pisces (5:32, GMT + 1). The afternoon is sextile the Moon and Mercury (14: 29 GMT + 1). The evening is a conjunction of the Moon and Neptune (22:36, GMT + 1). During the day well and easily, evening out for the philosophical debates that easily turns into a misunderstanding.
Wednesday, 7/12 The morning is sextile Uranus and Marta (4:31, GMT + 1). Morning is sextile the Moon and Pluto (10:52, GMT + 1). Afternoon, squaring the Moon and Saturn (15: 06 GMT + 1), then Luna reactive run.
In the afternoon, Venus enters into Aquarius (15:52, GMT + 1). This move signaled Venus positive influence on matters of love and friendship. Do you have something to look forward, not only today, but until the end of the year and beyond remains to be seen.
Thursday, 08/12 Today there are almost no signal aspect. But Luna enters Aries (11:17, GMT + 1) after noon is sextile the Moon and Venus (13.03, GMT + 1). Today is a chance the one who is lazy and trying to do something major. The signals say that the success of business today is more than confident.
Friday, 9/12 On the sky is really rich aspects. An essential aspect is trine of the Sun and Jupiter, but only in the evening (22:40, GMT + 1). Evening signal from the conjunction of the Moon and Uranus (22:25, GMT + 1) also positively score points.
Saturday, 12/10 Sun in Sagittarius, Moon enters Taurus (13:42, GMT + 1). The main signal is sextile from Mercury and Neptune (9:25, GMT + 1). At noon, the conjunction of the Sun and Saturn (12:52, GMT + 1). Signals reports a very successful day.
Sunday, 12/11 The morning is sextile the Moon and Neptune (4:53, GMT + 1). Then there is a trine of the Moon and Mercury (6:20, GMT + 1). The afternoon is sextile the Moon and Pluto (15:55, GMT + 1). Luna is a Taurus, and today everything goes well and it's really nice Sunday.

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Example   25.11.2016

According TESIS

Copyright © 2002-2016 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example  December 2015

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Space weather and solar activity forecast: 4 December 2016 - 30 December 2016
Svislý svitek: News
Вспышки на Солнце: 21.12.2015

Forecast from 3.12. 2016

TESIS

Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Montag 12.05 Der Morgen ist Trigon den Mond und Jupiter (06.14 GMT + 1). Hier finden Sie Sextil Mond und Saturn (07.34 GMT + 1). Morgen ist die Verbindung von Mond und Mars (09.47 GMT + 1). Nach dem Mittag schön Sextil Mond und Uranus 00.24, GMT + 1). Dann ist Luna in einem vergeblichen Lauf. Tagsüber werden meist Spaß und gut sein. Hüten Sie sich vor dummen Entscheidungen gegen Mittag. Sie alle immer wieder darauf, zu prüfen und dann vielleicht eines Tages entscheiden. Heute wahrscheinlich nicht.
Dienstag, 12.06 Sonne in Schütze und Mond betritt Fische (05.32 GMT + 1). Der Nachmittag steht im Sextil Mond und Merkur (14: 29 GMT + 1). Der Abend ist eine Verbindung von Mond und Neptun (22.36 GMT + 1). Im Laufe des Tages gut und leicht, Abend für die philosophischen Debatten, die leicht in ein Mißverständnis verwandelt.
Mittwoch, 12.7 Der Morgen ist Sextil Uranus und Marta (04.31 GMT + 1). Morgen ist Sextil Mond und Pluto (10.52 GMT + 1). Nachmittag, quadriert der Mond und Saturn (15: 06 GMT + 1), dann reaktiven Lauf Luna.
Am Nachmittag geht Venus in Wassermann (15.52 GMT + 1). Dieser Schritt signalisiert Venus positiven Einfluss auf die Fragen der Liebe und Freundschaft. Haben Sie etwas nach vorne zu schauen, nicht nur heute, sondern bis zum Ende des Jahres und darüber hinaus bleibt abzuwarten.
Donnerstag, 12.08 Heute gibt es fast kein Signal Aspekt. Aber Luna betritt Widder (11.17 GMT + 1) nach Mittag Sextil Mond und Venus ist (13.03 GMT + 1). Heute ist eine Chance, derjenige, der faul ist und versuchen, etwas größeren zu tun. Die Signale sagen, dass der Erfolg von Unternehmen ist heute mehr als zuversichtlich.
Freitag 12.09 Am Himmel ist wirklich reich Aspekte. Ein wesentlicher Aspekt ist Trigon der Sonne und Jupiter, aber nur am Abend (22.40 Uhr GMT + 1). Abendsignal von der Verbindung des Mondes und Uranus (22.25 GMT + 1) auch Punkte positiv punkten.
Samstag, 10.12 Sonne in Schütze, Mond betritt Stier (13.42 GMT + 1). Das Hauptsignal ist Sextil von Merkur und Neptun (09.25 GMT + 1). Am Mittag wird die Verbindung von der Sonne und Saturn (12.52 GMT + 1). Die Signale meldet ein sehr erfolgreicher Tag.
Sonntag, 11.12 Der Morgen ist Sextil Mond und Neptun (04.53 GMT + 1). Dann gibt es ein Trigon der Mond und Merkur (06.20 GMT + 1). Der Nachmittag ist Sextil Mond und Pluto (15.55 GMT + 1). Luna ist ein Stier, und heute alles gut geht, und es ist wirklich schön Sonntag.

Магнитные бури : 25.11.2016