ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

 

  Květen 2017, May

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Čtvrtek 25.5.  Slunce v Blížencích a Luna přejde do Blíženců také (14:46, GMT+1). Navečer je kvadratura Venuše a Pluta (18:20, GMT+2). Je to hlavní signál dne vedle novoluní (21:45,  GMT+2)..Nenechte se nikým manipulovat, ale ani to sami nedělejte.

Pátek 26.5.  Před polednem je trigon Luny a Jupiteru (11:27, GMT+2). PO poledni je kvadratura Luny a Neptunu (12:26, GMT+2). Večer je sextil Luny a Venuše (21:50, GMT+2). Opatrně na veřejnosti s vynášením diskutabilních  názorů, které se stejně později ukáží,  že nejsou přínosem.

Sobota 27.5. Luna přejde do Raka (13:26,GMT+2). Ráno je opozice Luny a Saturnu (06:54, GMT+2). Potom je sextil Luny a Uranu (08:19, GMT+2) a následuje jalový běh Luny. Příjemné zážitky ve dne , večer pak i s rodinou.

Neděle 28.5.  Ráno je sextil Merkuru a Neptunu (09:05, GMT+2). V poledne je sextil Luny a Merkuru (12:28, GMT+2). Příjemný den.

Pondělí 29.5.  Luna přejde do Lva (14:13, GMT+2). Hlavním signálem je opozice Marta a Saturnu (08:58, GMT+2). Dopoledne je kvadratura Luny a Uranu (09:00, GMT+2) a následuje jalový běh Luny. Řada věcí, které jinak jdou snadno ta dnes nepůjdou bez zvýšené námahy.

Úterý 30.5. Slunce v Blížencích a Luna ve Lvu. V poledne je sextil Luny a Jupiteru (12:58, GMT+2) a až večer je kvadratura Luny a Merkuru (20:48, GMT+2). Přes den velice dobré, večer se  nepouštějte  do  názorových střetů. Nedopadlo by to příjemně.

Středa  31.5. Luna přejde navečer do Panny (18:17, GMT+2). Ráno je sextil Marta a Uranu (04:40, GMT+2). Odpoledne je trigon Merkuru a Pluta (14:02, GMT+2). Odpoledne je příznivý čas pro uzavření dohod. Přes den pohoda.

 

Předpověď Forecast Weekly

Thursday 25.5. The Sun in Gemini and Luna will also go to Gemini (14:46, GMT + 1). The evening is the quadrature of Venus and Pluto (18:20, GMT + 2). It is the main signal of the day next to the New Moon (21:45, GMT + 2) .. Do not let anyone manipulate, but do not do it yourself.
Friday 26.5. Before noon is the trunk of Luna and Jupiter (11:27, GMT + 2). At midday there is a quadrature of Luna and Neptune (12:26, ​​GMT + 2). The evening is sextil Luna and Venus (21:50, GMT + 2). Carefully in public, with disputable views, which prove to be of no added value at the same time.
Saturday 27.5. Luna goes to Cancer (13: 26, GMT + 2). The morning is the opposition of Luna and Saturn (06:54, GMT + 2). Then is the sextile of Luna and Uranus (08:19, GMT + 2) and followed by Luna's reactive run. Pleasant experiences in the day and evening with the family.
Sunday 28.5. Morning is sextile Mercury and Neptune (09:05, GMT + 2). At noon is sextile Luna and Mercury (12:28, GMT + 2). Nice day.
Monday 29.5. Luna goes to Lion (14:13, GMT + 2). The main signal is the opposition Marta and Saturn (08:58, GMT + 2). In the morning, Luna and Uranus are quadrature (09:00, GMT + 2), followed by Luna's reactive run. A lot of things that are easy to go today do not go without effort.
Tuesday 30.5. The Sun in the Gemini and the Luna in the Lion. At noon is sextile Luna and Jupiter (12:58, GMT + 2) and by the evening is Luna and Mercury quadrature (20:48, GMT + 2). During the day very good, do not let the night go into opinion clash. It would not work well.
Wednesday 31.5. Luna goes to Panna (18:17, GMT + 2). Morning is sextil Marta and Uranus (04:40, GMT + 2). The afternoon is the trigon of Mercury and Pluto (14:02, GMT + 2). The afternoon is a good time to conclude agreements. Over the day of comfort.

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Example   24.5.2017

According TESIS

Copyright © 2002-2017 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example   April 2017 2017

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Space weather and solar activity forecast: 25 May 2017 - 20 June 2017
Svislý svitek: News

Forecast from 24.5.2017

TESIS

Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Donnerstag 25.05 Sonne und Mond in den Zwillingen Zwillinge gut geht (14.46 GMT + 1). Abends ist Quadratur-Venus und Pluto (18.20 GMT + 2). Es ist das Hauptsignal nächster Neumond Tag (21.45 GMT + 2) .. Sie von niemandem manipuliert werden, aber es tat sich nicht.
Freitag 26.05 Vor dem Mittag des Mond und Jupiter im Trigon (11.27 GMT + 2). Nach dem Mittag den Mond und Neptun quadriert (12.26 GMT + 2). Abend Sextil Mond und Venus (21.50 GMT + 2). Sorgfältig Öffentlichkeit gut fragwürdigen Ansichten mit Plotten später beweisen, dass sie nicht von Vorteil sind.
Samstag, 27.05 Luna tritt Cancer (13: 26 GMT + 2). Am Morgen der Opposition des Monds und Saturn (06.54 GMT + 2). Dann Sextil Mond und Uranus (08.19 GMT + 2), gefolgt Leerlauf Luna. Genusserlebnis für den Tag, am Abend mit seiner Familie.
Sonntag 28.05 Morgen Sextil Merkur und Neptun (09.05, GMT + 2). Am Mittag Sextil Mond und Merkur (24:28, GMT + 2). Angenehmer Tag.
Montag, 29.05 Luna tritt Leo (14.13, GMT + 2). Das Hauptsignal ist Marta und Saturn Opposition (08.58 GMT + 2). Morgen ist und Quadratur-Luna Uranus (9.00 GMT + 2) Leerlauf Luna gefolgt. Viele Dinge, die sonst die heute gehen würden nicht ohne erhöhten Aufwand gehen.
Dienstag 30.05 Sonne in Zwillinge und Mond im Löwen. Am Mittag Sextil Mond und Jupiter (12.58 GMT + 2) und am Abend ist Quadratur Luna und Mercury (20.48 GMT + 2). Im Laufe des Tages fällt ein sehr guter Abend in ideologische Konflikte. Boo wäre schön.
Mittwoch, 31.05 Luna tritt in Virgin Abend (18:17 Uhr GMT + 2). Morgen Marta Sextil Uranus (04.40 GMT + 2). Am Nachmittag Merkur Trigon Pluto (14.02 GMT + 2). Der Nachmittag ist eine günstige Zeit für den Abschluss von Abkommen. Tagsüber Komfort.

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4