ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

 

   Leden 2018, January

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď

Pondělí 15.1.  Slunce a Luna jsou ve znamení Kozoroha. Ráno je konjunkce Luny a Merkuru (08:04, GMT+1). Večer je sextil Luny a Neptunu (21:40, GMT+1). Nadřízení se dnes budou předvádět jak jsou uvědomělí. Práci moc nerozumí, zato o ní dokážou dlouho mluvit. Nechte je být je to marný je to marný.

Úterý 16.1. Dopoledne je konjunkce Luny a Pluta  (08:04, GMT+1). V poledne je sextil Luny a Jupiteru (11:59, GMT+1). Večer je sextil Luny a Marta (21:28, GMT+1). Dnes platí bez omezení, že zisk je risk

Středa 17.1. Ráno přejde Luna do Vodnáře  (07:33, GMT+1). Současně je konjunkce Luny a Venuše  (07:31, GMT+1). Potom je Luna v jalovém běhu (Void of Course Moon). Je novoluní, bude silně pracovní den.

Čtvrtek 18.1.  Dnes přejde Venuše do znamení Vodnáře. Jinak je celý den bez aspektů. Signalizuje to změnu z přísné pracovní na více kolegiální a příjemnější atmosféru. Lépe se bude dýchat  a více se vám bude dařit.

Pátek 19.1. Večer přejde Luna do znamení Pisces  (Ryby). (21:28, GMT+1). Dopoledne je sextil Luny a Uranu (10:58, GMT+1). V poledne je poslední aspekt dne a to kvadratura Luny a Marta (12:53, GMT+1). Potom je Luna v jalovém běhu. Společenské kontakty budou bohaté, ale vybírejte si jen předem prověřené dobré známé. Potom to bude OK.

Sobota 20.1.  Slunce se přesune do Vodnáře (04:10, GMT+1). Ráno je ještě sextil Luny a Saturnu (04:29, GMT+1). Přes den bez aspektů a večer je konjunkce Luny a Neptunu (21:46, GMT+1). Velice příjemný den.

Neděle 21.1. Před polednem je sextil Luny a Pluta (11:23, GMT+1). Po poledni je krásný trigon-triangle Luny a Jupiteru (1226, GMT+1). Společensky bohatý den. Navážete nové pracovní a soukromé kontakty.

 

Forecast weekly

Monday 15.1. Sun and Moon are in Capricorn. Morning is the conjunction of Luna and Mercury (08:04, GMT + 1). The evening is sextile Luna and Neptune (21:40, GMT + 1). Today's superiors will be shown as they are conscious. They do not understand the work, but they can talk about it for a long time. Let them be futile, it's futile.
Tuesday 16.1. In the morning is the conjunction of Luna and Pluta (08:04, GMT + 1). At noon is sextile Luna and Jupiter (11:59, GMT + 1). The evening is sextil Luna and Marta (21:28, GMT + 1). Today, without limitation, profit is a risk
Wednesday 17.1. In the morning Luna goes to Aquarius (07:33, GMT + 1). Concurrent with Luna and Venus (07:31, GMT + 1). Then, the Luna is in a void run (Void of Course Moon). It's a new moon, it's going to be a very busy day.
Thursday 18.1. Today, Venus goes to Aquarius. Otherwise, the whole day is without any aspect. It signals a change from strict work to more collegious and pleasant atmosphere. It will breathe better and you will be better off.
Friday 19.1. In the evening Luna will go to the sign Pisces (Fish). (21:28, GMT + 1). Morning is sextile Luna and Uranus (10:58, GMT + 1). At noon is the last aspect of the day, namely the quadrature of Luna and Marta (12:53, GMT + 1). Then Luna is in a junky run. Social contacts will be rich, but you can only choose the well-known well-known beforehand. Then it will be OK.
Saturday 20.1. Sun moves to Aquarius (04:10, GMT + 1). The morning is still sextil Luna and Saturn (04:29, GMT + 1). During day without aspects and evening is the conjunction of Luna and Neptune (21:46, GMT + 1). Very nice day.
Sunday 21.1. Luny and Pluto are sextile before noon (11:23, GMT + 1). After noon is the beautiful trigon-triangle of Luna and Jupiter (1226, GMT + 1). Socially rich day. Engage new business and private contacts.

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Copyright © 2002-2018 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example   Oktober2017

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News

Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Montag 15.1. Sonne und Mond sind im Steinbock. Der Morgen ist die Konjunktion von Luna und Merkur (08:04, GMT + 1). Der Abend ist Sextil Luna und Neptun (21:40, GMT + 1). Die heutigen Vorgesetzten werden bewußt gezeigt. Sie verstehen die Arbeit nicht, aber sie können lange darüber reden. Lass sie vergeblich sein, es ist sinnlos.
Dienstag 16.1. Am Morgen ist die Konjunktion von Luna und Pluta (08.04 Uhr, GMT + 1). Mittags ist Sextil Luna und Jupiter (11:59, GMT + 1). Der Abend ist Sextil Luna und Marta (21:28, GMT + 1). Heute, ohne Einschränkung, ist Gewinn ein Risiko
Mittwoch 17.1. Am Morgen geht Luna zu Wassermann (07:33, GMT + 1). Gleichzeitig mit Luna und Venus (07:31, GMT + 1). Dann ist die Luna in einem leeren Lauf (Void of Course Moon). Es ist ein Neumond, es wird ein sehr anstrengender Tag.
Donnerstag 18.1. Heute geht Venus zu Wassermann. Ansonsten ist der ganze Tag ohne jeden Aspekt. Es signalisiert einen Wechsel von strenger Arbeit zu kollegialer und angenehmer Atmosphäre. Es wird besser atmen und Sie werden besser dran sein.
Freitag 19.1. Am Abend wird Luna zum Zeichen Fische (Fish) gehen. (21:28, GMT + 1). Morgen ist Sextil Luna und Uranus (10:58, GMT + 1). Mittags ist der letzte Aspekt des Tages, nämlich die Quadratur von Luna und Marta (12:53, GMT + 1). Dann ist Luna in einem Junky Run. Soziale Kontakte werden reich sein, aber Sie können nur die bekannten gut bekannt im Voraus wählen. Dann wird es in Ordnung sein.
Samstag 20.1. Die Sonne bewegt sich zu Wassermann (04:10, GMT + 1). Der Morgen ist noch Sextil Luna und Saturn (04:29, GMT + 1). Während des Tages ohne Aspekte und Abend ist die Konjunktion von Luna und Neptun (21:46, GMT + 1). Sehr schöner Tag.
Sonntag 21.1. Mittag ist Luny und Pluto Sextil (11:23, GMT + 1). Nach Mittag ist das schöne Trigon-Dreieck von Luna und Jupiter (1226, GMT + 1). Sozialreicher Tag. Engagieren Sie neue geschäftliche und private Kontakte.

Forecast from 14.01.2018

TESIS

http://www.cibela.cz/images/ostatni/bannery_loga/banner.jpg

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so Sat

ne Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4