ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

 

 Říjen 2016, October 2016

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

 

Pondělí 24.10.  Slunce je ve Štíru a Luna je ve Lvu. Zajímavá konstelace a zajímavý signál. Dopoledne bez aspektů a po poledni je trigon Luny a Uranu (14:22, GMT+1). Večer přejde Merkur do Štíra (22:47, GMT+1). Docela pěkný den pro všechny.

Úterý 25.10.  Ráno přejde Luna do Panny (05:17, GMT+1). Ráno je sextil Luny a Merkuru (06:17, GMT+1). Večer je kvadratura Luny a Venuše (22:56, GMT+1). Dnes se nenechta provokovat a nehádejte se zbytečně. Potom vše OK.

Středa 26.10.  Hlavním signálem dne je sextil mezi Venuší a Jupiterem (17:20.GMT+1). Velice dobrý den. Vše má dobré podmínky.

Čtvrtek 27.10.  Odpoledne přejde Luna do Vah (15:52, GMT+1). Navečer je konjunkce  Slunce  a Merkuru (18:18, GMT+1). Dnes chraňte svá tajemství jako oko v havě.

Pátek 28.10. V poledne je konjunkce Luny a Jupiteru (12:44, GMT+1).  Odpoledne je sextl Luny a Venuše (16:45, GMT+1). Dále je sextil Luny a  Saturnu  (19:55, GMT+1).  Dnes jsou signály na velice pěkný den.

Sobota 29.10.  Hlavní signál je kvadratura Marta a Uranu (06:06, GMT+1). Dne buďte  velice ostražití, alkohol vynechte. Pozor na cestách.

Neděle 30.10.  Dnes je novoluní.  Sextil Slunce a Luny  je v  (18:39, GMT+1). Luna přejde do Štíra v noci (03:02, GMT+1). Odpoledne je trigon Merkuru a Neptunu (13:56, GMT+1). Hlavní signál však jde od konjunkce Venuše a Saturnu (02:46, GMT+1).  Vztahy s lidmi  jsou dnes opět posíleny v pozitivním směru.

 

Předpověď Forecast Weekly

Monday, 10/24 Sun is in Scorpio and Moon is in Leo. Interesting constellations and interesting signal. Morning without aspects and after noon trine Uranus and the Moon (14:22, GMT + 1). Evening Mercury enters Scorpio (22:47, GMT + 1). Quite a nice day for everyone.
Tuesday, 10/25 Luna morning goes into Virgo (5:17, GMT + 1). The morning is sextile the Moon and Mercury (6:17, GMT + 1). The evening is squaring the Moon and Venus (22:56, GMT + 1). Today, do not provoke and do not argue unnecessarily. Then everything is OK.
Wednesday, 10/26 The main sign of a sextile between Venus and Jupiter (17: 20.GMT + 1). A very good day. Everything has good conditions.
Thursday, 10/27 Luna afternoon goes into Libra (15:52, GMT + 1). In the evening the conjunction of the Sun and Mercury (18:18, GMT + 1). Today protect its secrets as the eye Have.
Friday, 28/10 At noon, the conjunction of the Moon and Jupiter (24:44, GMT + 1). Afternoon sextl the Moon and Venus (16:45, GMT + 1). Furthermore, it is sextile the Moon and Saturn (19:55, GMT + 1). Today signals a very nice day.
Saturday, 29/10 The main signal is Marta and squaring Uranus (6:06, GMT + 1). On be extremely wary, skip the alcohol. Caution on the road.
Sunday, 30/10 Today's new moon. Sextile the Sun and the Moon are in (18:39, GMT + 1). Moon enters Scorpio at night (3:02, GMT + 1). The afternoon is trine Mercury and Neptune (13:56, GMT + 1). However, the main signal goes from the conjunction of Venus and Saturn (02:46, GMT + 1). Relationships with people are now once again reinforced in a positive direction.

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Example   14.10.2016

According TESIS

Copyright © 2016 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example  December 2015

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News
Вспышки на Солнце: 21.12.2015

Forecast from

23.10.2016

TESIS

http://www.tesis.lebedev.ru/en/upload_test/files/fc_20161023.png

Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Montag, 24.10 Sun ist in Skorpion und Mond im Löwen. Interessante Konstellationen und interessante Signal. Morgen ohne Aspekte und nach dem Mittag Trigon Uranus und der Mond (14.22 GMT + 1). Abend Merkur betritt Skorpion (22.47 GMT + 1). Ganz ein schöner Tag für alle.
Dienstag, 25.10 Luna Morgen geht in Jungfrau (05.17 GMT + 1). Der Morgen ist Sextil Mond und Merkur (06.17 GMT + 1). Der Abend wird die Quadratur des Mond und Venus (22.56 GMT + 1). Heute nicht provozieren und nicht unnötig zu argumentieren. Dann ist alles in Ordnung.
Mittwoch, 26.10 Das Haupt Zeichen einer Sextil zwischen Venus und Jupiter (17: 20.GMT + 1). Ein sehr guter Tag. Alles hat gute Bedingungen.
Donnerstag, 27.10 Luna Nachmittag geht in Waage (15.52 GMT + 1). Am Abend die Verbindung von der Sonne und Merkur (18.18 GMT + 1). Heute schützen ihre Geheimnisse wie das Auge.
Freitag, 28.10 Am Mittag wird die Verbindung von Mond und Jupiter (24:44, GMT + 1). Nachmittag Sextl den Mond und Venus (16.45 GMT + 1). Darüber hinaus ist es im Sextil Mond und Saturn (19.55 GMT + 1). Heute signalisiert ein sehr schöner Tag.
Samstag, 29.10 Das Hauptsignal ist Marta und Quadratur Uranus (06.06 GMT + 1). Auf extrem vorsichtig sein, überspringen Sie den Alkohol. Vorsicht auf der Straße.
Sonntag, 30.10 Die heutige Neumond. Sextil Sonne und Mond sind in (18.39 GMT + 1). Mond betritt Skorpion in der Nacht (03.02 GMT + 1). Der Nachmittag steht im Trigon Merkur und Neptun (13.56 GMT + 1). Allerdings geht das Hauptsignal aus der Verbindung von Venus und Saturn (02.46 GMT + 1). Beziehungen zu Menschen sind nun wieder in eine positive Richtung verstärkt.

po Mo

út Tue

st Wen

čt  Th

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

Магнитные бури : 14.10.2016