ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

  

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Pondělí 22.7.  Ráno je trigon Luny a Merkuru (07:59,GMT+1). Dopoledne je ještě aspekt trigon Slunce a Luny v 10:35, GMT+1) a v poledne přejde Luna do znamení Beran (12:03, GMT+1). Dopoledne v poklidu odpoledne a večer to nabere na intenzitě, ale přes to vesměs příjemné prožití dne.

Úterý 23.7.  Ráno přejde Slunce do znamení Lev (04:52,GMT+1). Odpoledne pěkný trigon Luny a Marta Mars (15:35, GMT+1). Navečer je další pěkný trigon Luny a Jupiteru (18:15, GMT+1). Večer poněkud může být pod vlivem pesimismu, neboť dojde na  signál  kvadratury Luny a Saturnu (20:22, GMT+1). Celkově však nic vážného nehrozí. Pěkný den.

Středa 24.7.  Ráno je kvadratura Luny a Pluta (07:21, GMT+1). Odpoledne je další kvadratura Luny a Venuše (15:14, GMT+1). Poslední aspekt je další kvadratura Luny a Merkuru (16:49, GMT+1). To by mohlo zdá se stačit. Příjemný signál je od přesunu Luny do znamení Býk 23:43, GMT+1), což se projeví s předstihem již večer.

Ćtvrtek25.7.  V noci je konjunkce Merkuru a Venuše (02:27, GMT+1). Také odpolední signál od kouzelného trigonu Venuše a Jupiteru (14:24, GMT+1) potěší všechny pracovité lidi.

Pátek 26.7.  Ráno je slibný trigon Luny a Saturnu (06:30, GMT+1). Dopoledne nastane sextil Luny a Neptunu (11:00,GMT+1). Odpoledne  zase  slibný trigon Luny a Pluta (16:58, GMT+1) a večer opět positivní sextil Lunya Merkuru (23:45, GMT+1). Výborný a plodný den.

Sobota 27.7.  Luna přejde do znamení Blíženci (08:30, GMT+1). Ráno je jediný aspekt Luny a to sextil Luny a  milostné Venuše. Komunikace a láska znovu to samé celý den a večer potěší a pobaví.

Neděle 28.7. V noci přejde Venuše do znamení Lev (03:55, GMT+1). Před polednem je opozice Luny a Jupiteru (11:10,GMT+1). Po poledni je hezký sextil Luny a Marta Mars (14:46, GMT+1). Navečer dojde ke klamající kvadratuře Luny a Neptunu (17:25, GMT+1). Držte si peněženku i při milostných hrách a potom OK.

Předpověď  - Forecast weekly :Monday 22.7. Luna and Mercury's trigon is promising in the morning (07:59, GMT + 1). In the morning, there is still an aspect of the Sun and Luna trigons at 10:35, GMT + 1) and at noon Luna goes to Aries (12:03, GMT + 1). Morning in the afternoon and in the evening it intensifies, but despite all the pleasant daytime.

Tuesday 23.7. In the morning, the Sun goes into the sign of Leo (04: 52, GMT + 1). In the afternoon there is a nice trigon Luny and Marta Mars (15:35, GMT + 1). In the evening there is another nice trigon Luna and Jupiter (18:15, GMT + 1). The evening may be somewhat under the influence of pessimism, as it will signal the quadrature of Luna and Saturn (20:22, GMT + 1). Overall, however, there is nothing serious. Nice day.

Wednesday 24.7. In the morning, the Luna and Pluto quadrature (07:21, GMT + 1). The afternoon is another quadrature of Luna and Venus (15:14, GMT + 1). The last aspect is another quadrature of Luna and Mercury (16:49, GMT + 1). That might be enough. The pleasant signal is from the move of the Luna to the Taurus 23:43, GMT + 1), which will be reflected in advance in the evening.

Thursday25.7. At night there is a conjunction of Mercury and Venus (02:27, GMT + 1). Also the afternoon signal from Venus and Jupiter's magical trigon (14:24, GMT + 1) will please all hardworking people.

Friday 26.7. Luna and Saturn's trigon is promising in the morning (06:30, GMT + 1). In the morning, the sextile of Luna and Neptune (11: 00, GMT + 1). In the afternoon, the promising trigon Luna and Pluto (16:58, GMT + 1) and in the evening again the positive sextile of Luna and Mercury (23:45, GMT + 1). Excellent and fruitful day.

Saturday 27.7. Luna goes to Gemini (08:30, GMT + 1). In the morning, the only aspect of Luna is the sextil Luna and the love Venus. Communication and love again enjoy the same thing all day and evening.

Sunday 28.7. At night, Venus goes to the Leo sign (03:55, GMT + 1). Noon is the opposition of Luna and Jupiter (11: 10, GMT + 1). After noon there is a nice sextil Luna and Marta Mars (14:46, GMT + 1). Luna and Neptune are deceiving quadrature in the evening (17:25, GMT + 1). Keep your wallet in love games and then OK.

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Copyright © 2002-2019 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example   June 2019

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News

 Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 Montag 22.7. Der Trigon von Luna und Merkur ist am Morgen vielversprechend (07:59, GMT + 1). Am Morgen gibt es um 10:35 Uhr (GMT + 1) immer noch einen Aspekt der Sonne- und Lunatrigone, und am Mittag geht Luna zum Widder (12:03 Uhr (GMT + 1)). Morgens nachmittags und abends intensiviert es sich, aber trotz der angenehmen Tageszeit.

Dienstag 23.7. Am Morgen geht die Sonne in das Zeichen des Löwen (04: 52, GMT + 1). Am Nachmittag gibt es einen schönen Trigon Luny und Marta Mars (15:35, GMT + 1). Am Abend gibt es noch einen schönen Trigon Luna und Jupiter (18:15, GMT + 1). Der Abend steht möglicherweise etwas unter dem Einfluss des Pessimismus, da er die Quadratur von Luna und Saturn signalisiert (20:22, GMT + 1). Insgesamt gibt es jedoch nichts Ernstes. Schönen tag

Mittwoch 24.7. Am Morgen die Quadratur von Luna und Pluto (07:21, GMT + 1). Der Nachmittag ist eine weitere Quadratur von Luna und Venus (15:14, GMT + 1). Der letzte Aspekt ist eine weitere Quadratur von Luna und Merkur (16:49, GMT + 1). Das könnte reichen. Das angenehme Signal kommt vom Umzug der Luna zum Taurus 23:43 (GMT + 1), der am Abend vorab reflektiert wird.

Donnerstag25.7. In der Nacht gibt es eine Konjunktion von Merkur und Venus (02:27, GMT + 1). Auch das Nachmittagsignal von Venus und Jupiters magischem Trigon (14:24, GMT + 1) wird allen fleißigen Menschen gefallen.

Freitag 26.7. Der Trigon von Luna und Saturn ist am Morgen vielversprechend (06:30, GMT + 1). Am Morgen das Sextil von Luna und Neptun (11: 00, GMT + 1). Am Nachmittag das vielversprechende Trigon Luna und Pluto (16:58, GMT + 1) und am Abend wieder das positive Sextil von Luna und Merkur (23:45, GMT + 1). Ausgezeichneter und fruchtbarer Tag.

Samstag 27.7. Luna geht zu Gemini (08:30, GMT + 1). Am Morgen ist der einzige Aspekt von Luna das Sextil Luna und die Liebe Venus. Kommunikation und Liebe genießen den ganzen Tag und Abend wieder dasselbe.

Sonntag 28.7. Nachts geht die Venus zum Leo-Schild (03:55, GMT + 1). Mittag ist die Opposition von Luna und Jupiter (11: 10, GMT + 1). Nach dem Mittag gibt es ein schönes Sextil Luna und Marta Mars (14:46, GMT + 1). Luna und Neptun betrügen abends die Quadratur (17:25, GMT + 1). Behalte deine Brieftasche in Liebesspielen und dann OK.

 

 

 

Aus der Sicht der Astrologie

 

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Forecast from 21.7.2019

TESIS

Červenec 2019, July 2019

po Mo

út Tu

st Wen

čt Thr

pá Fri

so Sat

ne Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4