ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

 

  Únor 2017, February 2017

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Pondělí 20.2. Slunce v Rybách a Luna ve Štíru. Ráno je trigon Luny a Marta (06:15, GMT+1). Po poledni je sextil Luny a Merkuru (13:33, GMT+1). Odpoledne je trigon Luny a Uranu (15:40, GMT+1). Navečer je sextil  Luny a Saturnu (17:50, GMT+1). Velice rušný den, kdy se mnoho podaří.

Úterý 21.2.  Luna přejde do Kozoroha . Ráno je sextil Merkuru a Uranu (05:02, GMT+1). Večer je trigon Merkuru a Saturnu (19:28, GMT+1). Vynikající aspekty hlásí vynikající den.

Středa 22.2. Hlavní signál jde od kvadratury Marta a Pluta (10:00, GMT+1). Dnes musíte být velice opatrní a řídit se hlavně intuicí a zdravým rozumem.

Čtvrtek 23.2. Luna přejde do Vodnáře , ale až navečer 18:18, GMT+1). Hlavní signál jde od sextilu Merkuru se Saturnem (22:46, GMT+1). Signál působí již od rána  a signalizuje den, kdy přijdou šance, které musíte využit.

Pátek 24.2.  Jediný aspekt je odpolední sextil Luny a Venuše (16:42, GMT+1). Velice pohodový den, věnujte se milostným aktivitám.

Sobota 25.2.  Ráno je sextil Luny a Marta (08:47, GMT+1). Luna přejde do Ryb (01:25, GMT+1). Večer je konjunkce Luny a Saturnu (12:03, GMT+1).   Dobrý dne pro zábavu a relax.

Neděle 26.2.  Merkur přejde do Ryb (00:08, GMT+1). Luna přejde do Ryb také (01:25, GMT+1). Odpoledne je konjunkce Slunce a Luny (15:00, GMT+1). Dnešní sluneční zatmění dá zabrat. Držte odstup od rozhodování.

 

Předpověď Forecast Weekly

Monday, 20/02 Sun in Pisces and Moon in Scorpio. The morning is trine the Moon and Mars (6:15, GMT + 1). After midday is sextile the Moon and Mercury (13:33, GMT + 1). The afternoon is trine the Moon and Uranus (15:40, GMT + 1). The evening is sextile the Moon and Saturn (17:50, GMT + 1). A very busy day when many will succeed.
Tuesday, 02/21 Moon enters Capricorn. The morning is sextile Mercury and Uranus (5:02, GMT + 1). The evening is trine Mercury and Saturn (19:28, GMT + 1). Outstanding aspects of reporting excellent day.
Wednesday, 2/22 Main quadrature signal goes from Marta and Pluto (10:00 GMT + 1). Today you have to be very careful and follow the mainly intuition and common sense.
Thursday, 23/02 Moon enters Aquarius, but only in the evening 18:18, GMT + 1). The main signal goes from Mercury sextile Saturn (22:46, GMT + 1). The signal has been active in the morning and indicates the day will come when the chances are that you have used.
Friday, 2/24 The only aspect of the afternoon sextile the Moon and Venus (16:42, GMT + 1). Very cool day, take the love activities.
Saturday, 2/25 The morning is sextile the Moon and Mars (8:47, GMT + 1). Moon enters Pisces (1:25, GMT + 1). The evening is a conjunction of the Moon and Saturn (12:03, GMT + 1). Good day for fun and relaxation.
Sunday, 2/26 Mercury enters Pisces (00:08, GMT + 1). Moon enters Pisces also (1:25, GMT + 1). Afternoon is the conjunction of the Sun and the Moon (15:00 GMT + 1). Today's solar eclipse can take. Hold distance from the decision-making.

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Example   20.2.2017

According TESIS

Copyright © 2002-2017 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example  February 2017

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News

Forecast from 20.2.2017

TESIS

Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

Montag, 20.02 Sonne in Fische und Mond im Skorpion. Der Morgen ist Trigon Mond und Mars (06.15 GMT + 1). Nach dem Mittag ist Sextil Mond und Merkur (13.33 GMT + 1). Der Nachmittag steht im Trigon den Mond und Uranus (15.40 GMT + 1). Der Abend ist Sextil Mond und Saturn (17.50 GMT + 1). Ein sehr anstrengenden Tag, wenn viele von ihnen erfolgreich zu sein.
Dienstag, 21.02 Mond betritt Steinbock. Der Morgen ist Sextil Merkur und Uranus (05.02 GMT + 1). Der Abend ist Trigon Merkur und Saturn (19.28 GMT + 1). Herausragende Aspekte der ausgezeichneten Tag berichten.
Mittwoch, 22.02 Haupt Quadratur-Signal geht von Marta und Pluto (10.00 GMT + 1). Heute haben Sie sehr vorsichtig sein, und die vor allem Intuition und gesundem Menschenverstand folgen.
Donnerstag, 23.02 Mond betritt Wassermann, aber erst am Abend um 18:18 Uhr GMT + 1). Das Hauptsignal geht von Mercury Sextil Saturn (22.46 GMT + 1). Das Signal wurde am Morgen aktiv und zeigt an, der Tag wird kommen, wenn die Chancen, dass Sie verwendet haben.
Freitag, 24.02 Der einzige Aspekt des Nachmittags Sextil den Mond und Venus (16.42 GMT + 1). Sehr cool Tag, nehmen Sie die Liebe Aktivitäten.
Samstag, 25.02 Der Morgen ist Sextil Mond und Mars (08.47 GMT + 1). Mond betritt Fische (1:25 GMT + 1). Der Abend ist eine Verbindung von Mond und Saturn (24:03, GMT + 1). Guten Tag für Spaß und Entspannung.
Sonntag 26.02 Merkur betritt Fische (00.08 GMT + 1). Mond betritt auch Fische (1:25 GMT + 1). Nachmittag ist die Verbindung von der Sonne und dem Mond (15:00 GMT + 1). Die heutige Sonnenfinsternis kann dauern. Halten Sie Abstand von der Entscheidungsfindung.

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thu

pá Fri

so  Sat

ne Sun

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

3

4

5