ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

 

Září 2016, September 2016

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Pondělí 19,9. Luna přejde dnes  do  Býka  (06:59, GMT+1). Hlavním signálem je sextil Venuše a Marta (13:54, GMT+1). Venuše je ve Vahách a tak změny co přijdou  vám  budou velice prospěšné.

Úterý 20.9. Ráno je trigon Luny a Neptunu (07:12, GMT+1) a hned poté je trigon Luny a Merkuru (07:33, GMT+1). Pohodový pracovní den.

Středa 21.9.  Luna přejde do  Blíženců  (07:54, GMT+1). V poledne je trigon Luny a Saturnu (13:09, GMT+1). Hlavním signálem je trigon Merkuru a Uranu ((03:42, GMT+1). Dnes se  podaří  mnoho  při prosazování vašich zájmů  pokud se budete  více snažit.

Čtvrtek 22.9.  Dnes se obrací Merkur , který je v Panně kde je doma do přímého chodu. (07:32, GMT+1). Slunce přejde do Vah (16:22, GMT+1).  Pěkný den, ale je to   již první podzimní den.

Pátek 23.9.  Luna přejde do Raka (10:34, GMT+1) Venuše se posune do Štíra (16:52, GMT+1). Dojde k projevům citů tak se připravte nebo se aktivně zapojte.

Sobota 24.9.  Ráno je trigon Luny a Neptunu (04:07, GMT+1). V poledne je opozice Luny a Pluta (12:43, GMT+1). City   nechte  stranou  a věnujte se praktickým věcem. Potom OK.

Neděle 25.9.  Luna přejde odpoledne do Lva  (15:49, GMT+1) to se tedy připravte na společnost nebo ji  sami vyhledejte. Budete okouzlující.

 

Předpověď Forecast Weekly

Monday 19.9. Luna goes today to the Bull (6:59, GMT + 1). The main signal is sextile Venus and Mars (13:54, GMT + 1). Venus is in Libra and so what changes will come, you will be very beneficial.
Tuesday, 09/20 The morning is trine Neptune and the Moon (7:12, GMT + 1) and immediately after the trine of the Moon and Mercury (7:33, GMT + 1). Cool workday.
Wednesday, 9/21 Moon enters Gemini (7:54, GMT + 1). At noon trine of the Moon and Saturn (13:09, GMT + 1). The main signal is trine Mercury and Uranus ((3:42, GMT + 1). Today, many succeed in promoting your interests if you try harder.
Thursday, 09/22 Today, Mercury is turning, which is in Virgo which is home to direct operation. (7:32, GMT + 1). The Sun enters Libra (16:22, GMT + 1). Have a nice day, but it's already the first autumn day.
Friday, 9/23 Moon enters Cancer (10:34, GMT + 1) Venus moves into Scorpio (16:52, GMT + 1). There will be expressions of feelings so get ready or actively connect.
Saturday, 9/24 The morning is trine Neptune and the Moon (4:07, GMT + 1). At noon, the opposition of the Moon and Pluto (12:43, GMT + 1). City Set aside and focus on practical things. OK then.
Sunday, 9/25 Luna goes into Leo afternoon (15:49, GMT + 1), it is therefore prepared to society or seek it themselves. You will be charming.

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter.
Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

Example   31. July 2016

According TESIS

Copyright © 2016 astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Void of Course Moon

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě je třeba se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example  December 2015

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español
占星週概況      China

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

Nové, New:

www.astrofin.com

Textové pole: Page 7

very strong

eruption on the Sun

velice silné erupce na Slunci

Svislý svitek: News
Вспышки на Солнце: 21.12.2015

Forecast from

19.9.2016

TESIS

Space weather and solar activity forecast: 20 September 2016 - 16 October 2016

Wochenübersicht Astrologie

 

Montag 19.9. Luna geht heute an den Bull (06.59 GMT + 1). Das Hauptsignal ist Sextil Venus und Mars (13.54 GMT + 1). Venus ist in der Waage und so was kommt ändert, werden Sie sehr vorteilhaft sein.
Dienstag, 20.09 Der Morgen ist Trigon Neptun und der Mond (07.12 GMT + 1) und unmittelbar nach dem Trigon der Mond und Merkur (07.33 GMT + 1). Kühle Arbeitstag.
Mittwoch, 21.09 Mond betritt Zwillinge (07.54 GMT + 1). Am Mittag Trigon des Mondes und Saturn (13.09 Uhr GMT + 1). Das Hauptsignal ist Trigon Merkur und Uranus ((03:42, GMT + 1). Heute sind viele in die Förderung Ihrer Interessen erfolgreich sein, wenn Sie versuchen, härter.
Donnerstag, 22.09 Heute Mercury dreht, die in der Jungfrau ist, die in den direkten Betrieb zu Hause ist. (07.32, GMT + 1). Die Sonne geht in Waage (16.22 GMT + 1). Haben Sie einen schönen Tag, aber es ist schon der erste Tag im Herbst.
Freitag 23.09 Mond betritt Krebs (10.34 GMT + 1) Venus in Skorpion bewegt (16.52 GMT + 1). Es wird Ausdrücke von Gefühlen so bereit oder aktiv zu verbinden.
Samstag 24.09 Der Morgen ist Trigon Neptun und der Mond (04.07 GMT + 1). Am Mittag, die Opposition des Mondes und Pluto (12.43 GMT + 1). Stadt beiseite setzen und konzentrieren sich auf praktische Dinge. OK dann.
Sonntag 25.9 Luna geht in Leo Nachmittag (15.49 Uhr GMT + 1), ist es daher für die Gesellschaft bereit ist oder es sich zu suchen. Sie werden charmant.

po Mo

út  Tue

st Wen

čt Thur

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

Магнитные бури : 12.09.2016